Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PLANOWANY BILANS

  Bilans sporządzony na koniec roku objętego budżetowaniem. Przy sporządzaniu bilansu korzysta się z budżetów operacyjnych, planowanego rachunku zysków i strat oraz planowanych przepływów pieniężnych.

  P.b. może być sporządzony w wersji przewidzianej ustawą o rachunkowości lub w wersji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIENIĄDZ

  Powszechny i stały ekwiwalent towarów; uniwersalny środek wyrażania wartości oraz środek wymiany wszystkich towarów, kategoria społeczna i historyczna. Powstanie p. jako szczególnego towaru, który wyodrębnił się 4-6 tysięcy lat temu, wiązało się z drugim, wielkim społecznym podziałem pracy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

  Zestawienie przychodów i kosztów ich uzyskania oraz wyników nadzwyczajnych celem ustalenia wyniku finansowania rocznej działalności firmy.

  P.r.z.s. wykazuje spodziewany wynik na działalności operacyjnej i działalności finansowej oraz wynik zdarzeń nadzwyczajnych. Przy stosunkowo niewielkich rozmiarach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY

  Pieniądz cyfrowy, kasa cyfrowa, elektroniczna, cyber pieniądz, wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki: jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji, jest dawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  Forma prowadzenia księgowości przez mniejsze firmy. Do prowadzenia p.k.p.r. zobowiązane są osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą (wytwórczą, usługową, handlową i budowlaną, których obrót nie przekroczył 800 000 euro) oraz działalność w zakresie wolnych zawodów; działalność na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /18 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISMO DO ZARZĄDU

  Wystąpienie do kierownictwa, wystąpienie porewizyjne, pismo do kierownika jednostki, jest przygotowywane przez biegłego rewidenta i ma charakter poufny. Jest ono skierowane wyłącznie do kierownictwa jednostki. Nie przedstawia całości ustaleń dokonanych przez biegłego rewidenta, lecz ma uświadomić...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOT RACHUNKOWOŚCI

  Każda jednostka prowadząca, z obowiązku bądź wyboru, księgi rachunkowe. Obowiązującemu prawu bilansowemu podlegają mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

  1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również organizacje) oraz osoby fizyczne, spółki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAN BADANIA

  Celem p.b., jest: 1) upewnienie się, że zwrócono uwagę na wszystkie obszary, które mają podlegać badaniu; 2) upewnienie się, że zidentyfikowano wszystkie problemy wiążące się z badaniem; 3) ułatwienie prac rewizyjnych.

  P.b. umożliwia także właściwy podział pracy pomiędzy członków zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Są instrumentami rynku finansowego lub rynku towarowego dokumentującymi określone prawa majątkowe ich posiadaczy. Trzeba podkreślić, że prawa te są integralnie połączone z p.w., w których są one inkorporowane. Cecha ta powoduje, że w praktyce prawniczej wyraźnie odróżnia się p.w. od rozmaitych innych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /19 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Firma audytorska, która dzięki wpisowi na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uzyskała prawo do wykonywania zastrzeżonych ustawowo dla biegłych rewidentów czynności poświadczających (atestacyjnych), kończących się - w wyniku badania - wyrażeniem opinii o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 717

  praca w formacie txt

Do góry