Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PRODUKCJA SEZONOWA

  Jest skutkiem sezonowego pojawiania się surowców (przemysł owocowo-warzywny, cukrowniczy), sezonów zbytu (sadzonki), zmian pór roku i związanych z tym wpływów atmosferycznych (np. w rolnictwie, budownictwie). W niektórych dziedzinach produkcji występuje niekiedy kilka przyczyn jednocześnie. W p.s. można...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA MONTAŻOWA

  Odmiana produkcji złożonej. Na pierwszym etapie wytwarza się części składowe wyrobu (elementów, podzespołów i zespołów). Na drugim etapie przekazuje się je - wprost lub za pośrednictwem magazynu półfabrykatów - do wydziału montażu, który montuje z nich wyroby gotowe.

  P.m. występuje we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA SPRZĘŻONA

  Produkcja łączna, produkcja skojarzona, proces produkcyjny, w wyniku którego uzyskuje się z jednego surowca kilka produktów jednocześnie, różniących się cechami zewnętrznymi lub właściwościami użytkowymi, przy czym niemożliwe jest wytworzenie jednego produktu bez innych.

  Do p.s. nie zalicza się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA POMOCNICZA

  Produkcja wyrobów, robót i usług wykonywana w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych (wydziałach pomocniczych), przeznaczonych do zużycia wewnątrz jednostki gospodarczej, a niekiedy również na sprzedaż.

  Wyodrębnienie danej komórki organizacyjnej w ewidencji księgowej i traktowanie jej jako odrębnego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /16 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURY KONSOLIDACYJNE

  Obejmują czynności organizacyjno-dokumentacyjne oraz obliczeniowe związane ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych, tj. sprawozdań grup kapitałowych. P.k. wiążą się w szczególności z przystosowaniem sprawozdań podmiotów z grupy kapitałowej do wymagań wynikających z istoty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA ZŁOŻONA

  Może występować w dwóch odmianach: 1) surowce przechodzą przez kolejne fazy (procesy) produkcji (np. przemysł hutniczy, syntezy chemicznej, włókienniczy); 2) surowce przetwarza się w równoległych procesach przerobu, otrzymując w efekcie części wyrobu gotowego (elementy, podzespoły, zespoły), które...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA PROCESOWA

  Produkcja fazowa, polega na podziale procesu produkcyjnego, realizowanego w określonej jednostce, na kilka następujących po sobie procesów cząstkowych (faz produkcyjnych), np. w wytwórniach papieru, w przemyśle cukierniczym, włókienniczym, odzieżowym, w produkcji odlewów, ceramiki budowlanej.

  W p.p. każda...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES PRZETWARZANIA DANYCH

  Ciąg operacji logicznych i arytmetycznych. Operacje logiczne na danych obejmują uwarunkowania procedur przetwarzania danych i są realizowane za pomocą operatorów logicznych i operatorów relacji. Operacje logiczne służą do sterowania procedurami przetwarzania danych. Operacje arytmetyczne w istocie można...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKTY GOTOWE

  Są efektem działalności prowadzonej przez jednostki gospodarcze, w wyniku której powstają wyroby gotowe, usługi zakończone, roboty wykonane. P.g. nie podlegają dalszej obróbce; stanowią własność jednostki, która je wytworzyła; są przeznaczone do sprzedaży w ramach normalnej, typowej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA PROSTA

  Produkcja, w wyniku której wyroby gotowe powstają w trakcie jednego procesu technologicznego (np. w przemysłach wydobywczych, energetycznych).

  Przedmiotem kalkulacji dla p.p. - z powodu niewystępowania na ogół produkcji niezakończonej - jest zwykle produkcja gotowa wytworzona w ciągu miesiąca.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt

Do góry