Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE

  Wynagrodzenie za czynności bankowe, ustalone w przypadku p. z reguły procentowo w stosunku do kwoty będącej przedmiotem czynności bankowej (ale także do określonej wartości - procentowo, a powyżej kwotowo lub odwrotnie), zaś w przypadku opłat jako sumy zryczałtowane, których wysokość nie jest zależna...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE

  Są wynikiem nieuprawnionej ingerencji i zagrożenia bezpieczeństwa systemu informatycznego przez intruzów, w czym specjalizują się zwłaszcza hakerzy i krakerzy. Są to wysokiej klasy programiści, którzy łamią bariery dostępu do systemów informatycznych, co jest przestępstwem. Mając dostęp do zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWIZORIUM BUDŻETOWE

  Plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetowe państwa na określoną część roku. Przygotowywany jest wówczas, gdy w ustawowym terminie nie może być przedstawiony projekt ustawy budżetowej. P.b. traci moc z chwilą uchwalenia i ogłoszenia ustawy budżetowej. W przypadku uchwalenia ustawy o p.b...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKTY NIEZAKOŃCZONE

  Półprodukty (półfabrykaty) i produkty w toku (produkcja niezakończona).

  Półfabrykaty to produkty pracy, które przeszły przez określone etapy procesu produkcyjnego, przy których zakończono pewne operacje technologiczne, ale nie podjęto dalszych. Występują one głównie w tych jednostkach, w których proces...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY

  Termin używany w rachunkowości w dwóch znaczeniach. W pierwszym, p. to powstanie korzyści ekonomicznych w jednostce w postaci wpływu lub innego zwiększenia wartości aktywów bądź zmniejszenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadziły do wzrostu kapitału własnego w inny sposób niż wniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBKOWANIE STATYSTYCZNE W REWIZJI FINANSOWEJ

  Wybór próbki może być celowy lub przypadkowy. Celowy polega na określeniu przez biegłego rewidenta, na podstawie zawodowego doświadczenia i dotychczasowych wyników rewizji, kryteriów wyboru jednostek do badania. Jest to postępowanie subiektywne, dlatego też za pominięcie istotnego błędu czy celowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKTY ROLNICZE

  Aktywa biologiczne należące do gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego i wyceniane w momencie ich zbioru lub pozyskiwania (MSR nr 41). Pozyskiwanie p.r. dotyczy jedynie zwierząt znajdujących się w hodowli lub chowie.

  W celu dokonania wyceny p.r. po zbiorach lub ich pozyskaniu należy wykorzystywać MSR nr...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY BUDŻETU

  Państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych pochodzą: ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA SERYJNA

  Jest pośredni typ organizacyjny między produkcją jednostkową i masową. Polega ona na cyklicznym (powtarzalnym) wytwarzaniu pewnych asortymentów wyrobów w seriach (partiach) o ustalonych z góry ilościach. Do p.s. zalicza się produkcję odzieży, butów, mebli, maszyn itp.

  W p.s. wytwarzanie takich samych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA MASOWA

  Polega na stałym wytwarzaniu dużej liczby jednakowych lub zbliżonych gatunków wyrobów o takich samych właściwościach, za pomocą kolejnych, następujących po sobie, takich samych procesów obróbczych lub montażowych przez każde ze stanowisk określonej linii produkcyjnej.

  Przy p.m. asortyment produkowanych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt

Do góry