Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ZARZĄDZANIU

  Zastosowanie s.s.i. sprowadza się głównie do: 1) identyfikacji wzorców zachowań giełdy papierów wartościowych (śledzenie indeksu giełdowego, dywersyfikacja portfela akcji, prognozowanie trendów giełdowych); 2) oceny ryzyka kredytowego; 3) modelowania operacji na rynku walutowym; 4) informowania o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Realizowana jest przez stosowanie jednolitych zasad klasyfikacji dochodów i wydatków publicznych oraz stosowanie jednolitych zasad rachunkowości i sprawozdawczości przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPISY W PORZĄDKU SYSTEMATYCZNYM

  Ujęte są na kontach księgi głównej. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Organami zatwierdzającymi sprawozdania finansowe są: 1) w spółkach akcyjnych (także i Skarbu Państwa) - zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy; 2) w spółkach z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA WSPÓŁMIERNOŚCI MERYTORYCZNEJ I CZASOWEJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

  Matching principle, przestrzegana jest w procedurze liczenia wyniku finansowego. Zakłada ona merytoryczną i czasową zgodność kosztów, strat nadzwyczajnych i podobnych kategorii wynikowych z przychodami, zyskami nadzwyczajnymi i podobnymi kategoriami wynikowymi uwzględnianymi w obliczeniach wyniku finansowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA KASOWA

  Jest najdawniejszym elementem ewidencji księgowej. Wymuszała ona systematyczną rejestrację przychodów i rozchodów środków pieniężnych, umożliwiała więc kontrolę stanu tych aktywów w dowolnym momencie, zgodnie z procedurą:

  stan początkowy + przychody - rozchody = stan końcowy

  W ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDARZENIA GOSPODARCZE

  To wszelkie fakty, zjawiska występujące w jednostce gospodarującej związane z realizacją przyjętych przez nią zadań. Ogół z.g. rachunkowość dzieli na dwie grupy:

  1) zdarzenia wywołujące zmiany w majątku podmiotu - tzw. operacje gospodarcze, np. wypłata wynagrodzeń pracownikom, spłata kredytu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY RACHUNKOWOŚCI

  Wiarygodność informacji dostarczanych przez rachunkowość musi być niepodważalna: rachunkowość ma za zadanie chronić interesy majątkowe i podatkowe właścicieli i otoczenia jednostki i umożliwiać uzyskiwanie jej prawdziwego i użytecznego dla nich obrazu. Doprowadziło to do ciągle doskonalonego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

  Wiąże się z tym, że sprawozdania finansowe sporządza się zwykle przy założeniu, że jednostka jest w stanie i ma zamiar kontynuować swoją działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Takie założenie nie może być sprzeczne z aktualnym stanem prawnym jednostki (np. faktem postawienia jej w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY URUCHAMIANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

  Zasady te wpływają na system rachunkowości. Są one wynikiem powiązania danej jednostki organizacyjnej z budżetem państwa lub budżetem jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce powiązanie to realizuje się w dwojakiej formie: budżetowania brutto lub budżetowania netto.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt

Do góry