Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY

  Zapisy dokonywane w księgach rachunkowych banku wynikające ze zmian w stanie środków przysługujących jednej ze stron umowy rachunku względem drugiej, będących efektem czynności bankowych.

  R.b. są otwierane na podstawie pisemnej umowy zawartej między bankiem a posiadaczem rachunku w oparciu o przepisy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

  Należne lub uzyskane kwoty pieniężne od odbiorców z tytułu sprzedaży różnych składników majątkowych oraz świadczenia usług i wykonania robót, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy. P.s. nie jest równoznaczny, zgodnie z zasadą memoriałową, z wpływem środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  P. obejmujące dwa segmenty działalności jednostki, tj. przychody podstawowej działalności operacyjnej oraz przychody pozostałej działalności operacyjnej (pozostałe przychody operacyjne).

  Do przychodów podstawowej działalności operacyjnej zalicza się należne lub uzyskane kwoty pieniężne z tytułu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG RENTOWNOŚCI

  Określany analitycznie punkt krytyczny (graniczny) informujący o tym, jakie rozmiary sprzedaży - przy danych cenach i kosztach - mogą pozwolić na osiągnięcie przychodów pokrywających ponoszone koszty własne. Wzrost sprzedaży powyżej p.r. prowadzi do osiągania rosnącego zysku, natomiast spadek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMESA KREDYTOWA

  Przyrzeczenie udzielenia kredytu na określony cel, w określonych warunkach i w określonym czasie, pod warunkiem że ubiegający się o kredyt dopełni ściśle określonych formalności lub przedłoży wymagane dokumenty.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJI WIELOASORTYMENTOWEJ

  Typowe formuły stosowane w analizie progu rentowności dotyczą produkcji i sprzedaży jednego wyrobu lub całej sprzedaży niezależnie od liczebności asortymentu. W odniesieniu do jednego produktu można stosować analizę progu rentowności w ujęciu ilościowym i wartościowym. Przy dużej liczbie produktów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSPEKT EMISYJNY

  Dokument wymagany przy ubieganiu się o uzyskanie zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu przez emitenta lub wprowadzającego. Wniosek w tej sprawie składa się za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT KALKULACJI

  Wyrażona za pomocą odpowiedniej miary, którą stanowi liczba jednostek kalkulacyjnych, ilość produktów pracy uwzględniana w procedurze ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego, półfabrykatu lub usługi. Przedmiotem kalkulacji mogą być także planowane przedsięwzięcia czy też inne, poza...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWIZJA

  Wynagrodzenie za pośrednictwo, czynności handlowe, świadczenie usług. P. ustalana jest z reguły w procentach od określonej wartości, np. obrotu, wartości zawartej transakcji. P. występują w handlu, usługach, bankach, ubezpieczeniach, turystyce, na giełdach i w innych dziedzinach życia gospodarczego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA BIOLOGICZNA

  Zmiany jakościowe lub ilościowe aktywów biologicznych, ujęcie procesów wzrostu produkcji roślinnej, prokreacji, umniejszenia wartości (degradacji) itp. (MSR nr 41). Konsekwencją p.b. jest zmiana aktywów biologicznych w wyniku wzrostu roślin uprawnych, zwierząt znajdujących się w hodowli lub chowie. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt

Do góry