Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW NORMATYWNYCH

  Odmiana rachunku kosztów wzorcowych, w którym rolę wzorców kosztowych pełnią koszty normatywne. Podstawą ustalenia kosztów normatywnych są wyprowadzone analitycznie normy zużycia czynników produkcji, przy czym normy zużycia powinny być uzasadnione względami technicznymi i technologicznymi. Przy ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY

  ROR, służy do gromadzenia oszczędności oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych. Prowadzony jest dla osób fizycznych mających źródła dochodów np. z tytułu wynagrodzenia za pracę.

  Na rachunki te mogą być przelewane środki z tytułów doraźnych. Nie mogą być wykorzystywane dla potrzeb działalności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW PLANOWANYCH

  Jest odmianą rachunku kosztów wzorcowych, w którym rolę wzorców kosztowych pełnią koszty planowane. Koszty planowane są określane w procesie planowania. Są one kosztami przewidywanymi, jakie będą poniesione w przyszłości w warunkach ekonomicznego wykorzystania czynników produkcji przy zdolnościach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY OSZCZĘDNOŚCIOWY

  Służy do gromadzenia oszczędności osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. R.b.o. nie może być wykorzystywany przez jego posiadaczy do przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. R.b.o. może być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW RZECZYWISTYCH

  Rachunek kosztów prowadzony w trybie ex post. W rachunku tym wszystkie składniki kosztów własnych produktów są mierzone w wielkościach rzeczywiście poniesionych w okresie obrachunkowym. Oznacza to, że całość kosztów faktycznie poniesionych w danym okresie rozlicza się na produkty wytworzone w tym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY POMOCNICZY

  Rachunek służący do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych dotyczących określonego obszaru działalności jednostki (np. działalności socjalnej, inwestycyjnej) lub też służący ułatwieniu rozliczeń z podmiotami mającymi rachunki w innych miejscowościach w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH

  Odmiana rachunku kosztów wzorcowych, w którym rolę wzorców kosztowych pełnią koszty standardowe. Koszty standardowe są kosztami z góry ustalonymi, wynikającymi z opracowanych norm zużycia czynników produkcji oraz stałych cen i stawek, a w przypadku kosztów pośrednich z odpowiednich narzutów tych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW

  W literaturze przedmiotu, aktach normatywnych i praktyce r.k. nie jest jednoznacznie definiowany i interpretowany. Określenie r.k. zależy w dużym stopniu od tego, czy jest on przedstawiany z mikroekonomicznego, czy makroekonomicznego punktu widzenia, a także od jego zakresu i zadań. Wprawdzie przeważa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /19 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY BIEŻĄCY

  Podstawowy rodzaj rachunku prowadzony dla jednostek wykonujących działalność gospodarczą. Służy on do gromadzenia chwilowo wolnych środków oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z innymi podmiotami. Podmiot gospodarczy ma swobodę dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku w każdym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW

  Należne lub otrzymane kwoty pieniężne z tytułu sprzedaży materiałów, pomniejszone o podatek od towarów i usług. Jednostka nabywa materiały w celu ich zużycia w działalności operacyjnej, jednak w uzasadnionych przypadkach może je sprzedać, np. w celu pozbycia się zapasów nieprawidłowych (nadmiernych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt

Do góry