Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ SPOŁECZNA

  Rachunkowość gospodarki narodowej, makrorachunkowość (social accounting, macro-accounting), rodzaj statystyki gospodarczej, model badań w dziedzinie równowagi ogólnej. Przedstawiając obraz gospodarki narodowej, r.s. wykorzystuje elementy metodologiczne rachunkowości jednostkowej, np. konto, zapis księgowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ

  Pojęcie wieloznaczne, szczególny system informacyjny, międzynarodowy język biznesu (rachunek ekonomiczny polegający na porównywaniu kosztów z efektami) lub system pomiaru działalności gospodarczej.

  Treść i zakres pojęcia r. zmieniały się wraz z rozwojem gospodarczym świata i poszczególnych krajów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /14 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

  Obejmuje swoim zakresem operacje w zakresie kasowej faktycznej realizacji wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz wszelkie zdarzenia gospodarcze powstałe w toku wykonywania budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa samorządowego). Na system rachunkowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /4 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW WZORCOWYCH

  Odmiana rachunku kosztów posługującą się kategorią kosztów wzorcowych. Koszty wzorcowe to koszty, jakie powinny być ponoszone przy zachowaniu określonych warunków. Określają one pewną wartość, wokół której powinny oscylować koszty rzeczywiście poniesione, nie muszą jednak pokrywać się z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /5 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Każdy model kalkulacyjnego rachunku kosztów, który spełnia dwa warunki, tj. ogół kosztów operacyjnych jest dzielony na koszty stałe i zmienne oraz wycena produktu jest dokonywana na podstawie kosztów zmiennych.

  R.k.z. jest zaliczany do grupy systemów rachunku kosztów wykorzystujących tzw. kalkulację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /22 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK LOKAT TERMINOWYCH

  Rachunek, który służy do przechowywania środków pieniężnych przez okres wynikający z umowy zawartej z klientem.

  Podmioty gospodarcze (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli mają zdolność prawną) gromadzą na nich środki na poważniejsze przedsięwzięcia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  Cash flow, publikowany jest przez odrębne zestawienie według tytułów wpływów oraz wydatków z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

  Obowiązek sporządzania r.p.p. mają banki oraz zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /10 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

  Element sprawozdania finansowego każdego zakładu ubezpieczeń, niezależnie od działu (I czy też II), w którym prowadzi on działalność. Rachunek ten charakteryzuje zdolność zakładu do generowania nadwyżki środków pieniężnych. Porządek przedstawianych w sprawozdaniu z przepływów środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW DOCELOWYCH

  System rachunku kosztów ukierunkowanych na zarządzanie kosztami w warunkach konkurencji na rynku. Znalazł on zastosowanie w przedsiębiorstwach japońskich, głównie w przedsiębiorstwach o produkcji montażowej.

  R.k.d. koncentruje się na kalkulacji kosztów jednostkowych nowych produktów. Rachunek ten dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /5 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ

  Activity-Based Costing, ABC, jest nowoczesnym systemem rachunku kosztów wykorzystywanym w zarządzaniu opartym na działaniach. Zarządzanie tego rodzaju (Activity-Based Management, ABM) zakłada, że sprawność przebiegu całego procesu gospodarczego zależy od sprawności przebiegu cząstkowych działań...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /13 375

  praca w formacie txt

Do góry