Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RAPORT KASOWY

  Raport służący do ewidencji obrotów gotówkowych. Częstotliwość sporządzania r.k. i przekazywania ich do komórki księgowości określa kierownik jednostki we własnym zakresie, uwzględniając warunki wewnętrzne i potrzeby kontroli. R.k. muszą obejmować operacje kasowe dokonywane w danym dniu, lecz mogą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /3 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REASEKURACJA

  Przyjęcie do ochrony przez jeden zakład ubezpieczeń ryzyka ubezpieczonego w innym zakładzie ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń odstępujący ryzyko zwany jest reasekurowanym lub cedentem, a zakład ubezpieczeń przyjmujący ryzyko do reasekuracji zwany jest reasekuratorem lub cesjonariuszem. Ryzyko oddawane do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /4 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REASEKURACJA BIERNA

  Odstąpienie przez danego ubezpieczyciela innemu ubezpieczycielowi części lub całości ryzyka (lub grupy ryzyka określonego rodzaju) przyjętego przez niego do ubezpieczenia. Ubezpieczyciel odstępujący ryzyko nazywany jest cedentem, reasekurowanym lub reasekuratorem biernym. Ubezpieczyciel przyjmujący ryzyko...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REASEKURACJA CZYNNA

  Pośrednia działalność ubezpieczeniowa, przejęcie przez danego ubezpieczyciela części lub całości ryzyka (lub grupy ryzyka określonego rodzaju) ubezpieczonego u innego ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel przyjmujący ryzyko do reasekuracji nazywany jest cesjonariuszem, reasekuratorem czynnym bądź po prostu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

  System informacyjny zorientowany na potrzeby informacyjne kierownictwa jednostki. Kadra zarządzająca wykorzystuje dane płynące z systemu rachunkowości do podejmowania decyzji długo- i krótkookresowych, jak również do wspomagania procesów kontroli oraz przeprowadzania różnego rodzaju prospektywnych analiz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REASEKURATOR

  Zakład ubezpieczeń prowadzący za stosownym zezwoleniem działalność reasekuracyjną, polegającą na zobowiązaniu się wobec innych zakładów ubezpieczeń (za ustaloną prowizją i składką) do finansowego partycypowania w skutkach grup ryzyka przyjętych przez te zakłady do ochrony ubezpieczeniowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ

  Organ NBP, który ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przekłada je do wiadomości Sejmowi oraz sporządza i składa Sejmowi sprawozdanie z wykonywania założeń polityki pieniężnej. Na podstawie założeń polityki pieniężnej RPP ustala m.in. wysokość stóp procentowych NBP, zasady i stopy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

  Stanowi obszar rachunkowości dostarczający informacji o stanie finansowo-majątkowym jednostki i wypracowanym przez nią wyniku finansowym. R.f. jest zorientowana na dostarczanie informacji w postaci sprawozdawczości finansowej dla zewnętrznych odbiorców takich jak: właściciele, kontrahenci, banki, urzędy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

  W początkowym okresie kształtowania się r.m. kojarzono ją głównie z międzynarodową analizą porównawczą systemów rachunkowości finansowej oraz tymi aspektami rachunkowości korporacji międzynarodowych, które dotyczyły transakcji wykraczających poza kraj ich zarejestrowania. Istotnym przełomem w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /7 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH

  Rozwój rachunkowości rolnej odbywał się w tempie wolniejszym niż rachunkowości jednostek handlowych i przemysłowych. Do czynników hamujących ten rozwój należy zaliczyć przede wszystkim: 1) charakter naturalny gospodarki rolnej, polegający na wewnętrznym zaopatrywaniu się w wiele materiałów służących...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /8 539

  praca w formacie txt

Do góry