Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  REZERWY NA NALEŻNOŚCI

  Kategoria tzw. rezerw niebilansowych, inaczej zwanych korektami wartości. Oznacza to, że należności wycenia się na datę bilansu w kwocie do otrzymania, ale z zachowaniem zasady ostrożności.

  Prawo bilansowe nakazuje aktualizować należności: od dłużników postawionych w stan likwidacji (z wyłączeniem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /3 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY NA RESTRUKTURYZACJĘ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Specyficzne rezerwy na zobowiązania związane z tym, że restrukturyzacja działalności przedsiębiorstwa obarczona jest znacznym ryzykiem i niepewnością i wymaga szacowania tego ryzyka i tworzenia odpowiednich r.r.

  Szacowanie wysokości r.r. powinno uwzględniać tylko wydatki i zobowiązania związane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /4 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REMONTY

  Czynności mające na celu przywrócenie właściwości środka trwałego utraconych w wyniku jego użytkowania. R. mogą zatem tylko odtwarzać utracone parametry techniczne, użytkowe oraz wygląd, bez zmiany dotychczasowych funkcji remontowanego składnika.

  R. mogą być także połączone z pracami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETROCESJA

  Odstąpienie części lub całości ryzyka bądź grupy ryzyk, przyjętych przez reasekuratora od cedenta do reasekuracji, innemu reasekuratorowi. Zakład odstępujący ryzyko w drodze r. nazywany jest retrocedentem, a zakład przyjmujący udziały do r. określany jest mianem retrocesjonariusza. Retrocesja stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWA NA ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY

  Odroczony podatek, nadwyżka księgowego podatku dochodowego nad wielkością bieżącego zobowiązania podatkowego. Nadwyżka taka występuje wówczas, kiedy dochód do opodatkowania jest niższy od księgowego zysku brutto. Utworzenie r.o.p.d. powoduje, że w księgach rachunkowych jednostki pojawia się - oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWA NA RYZYKO OGÓLNE

  Rezerwa tworzona w celu pokrycia niezidentyfikowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej. Podstawą jej tworzenia jest kwota niespłaconych kredytów i pożyczek pieniężnych, pomniejszona o kwotę kredytów i pożyczek pieniężnych, zakwalifikowanych (w oparciu o odrębne przepisy) do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY

  Równowartość zatrzymanej („odłożonej”) w przedsiębiorstwie części wygospodarowanych aktywów z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych zobowiązań, kosztów i strat. To wygospodarowanie oznacza zmniejszenie zysku do podziału lub obciążenie równowartością r. wyniku brutto. R. nigdy nie mogą uszczuplić...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /11 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY CELOWE

  Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banku, rezerwy, które tworzą banki na ekspozycje kredytowe, czyli bilansowe należności z tytułu kredytów i pożyczek, skupionych wierzytelności, czeków i weksli, zrealizowanych gwarancji, innych wierzytelności i odsetek o podobnym charakterze oraz udzielone...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

  Stanowią integralną część ustroju administracji publicznej w Polsce. Powołane zostały do nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych: jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

  Dokument sporządzany przez biegłego rewidenta, zazwyczaj podbudowujący i uzupełniający opinię o podlegających sprawdzeniu danych finansowych oraz ewentualnych informacjach słownych (zawartych np. w rocznym sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych, z których dane te zaczerpnięto). R. (wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /12 077

  praca w formacie txt

Do góry