Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE

  Forma rozliczeń pieniężnych dokonywana w postaci zapisów na kontach rozliczających się podmiotów. R.b. przeprowadzane są za pośrednictwem i pod kontrolą banku, polegają na realizacji przez bank zleceń płatniczych klientów, tj. przemieszczaniu określonej kwoty z rachunku bankowego dłużnika na rachunek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZYDENT

  R. są:

  1) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, czyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) osoby prawne mające siedzibę (miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej) w kraju;

  3) inne podmioty mające siedzibę w kraju...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROK OBROTOWY

  Rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. R.o. lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego r.o., to można...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROK PODATKOWY

  Rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwy urząd skarbowy w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku kalendarzowego - wówczas rokiem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSZCZENIA REGRESOWE

  Kategoria związana z działalnością zakładów ubezpieczeń. Jest to nabyte przez zakład ubezpieczeń, na podstawie przepisów prawa, prawo do żądania od osoby odpowiedzialnej za zaistnienie szkody partycypowania w kosztach wypłaconych z tego tytułu odszkodowań.

  Kwota praw do regresów, przy zachowaniu zasad...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

  Nazywane często rezerwami na ryzyko gospodarcze lub rezerwami na koszty, zobowiązania i straty. R.z. są - obok rezerw na odroczone podatki - normowane Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Według nich są one oszacowanymi zobowiązaniami, których „wysokość lub termin zapłaty są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /5 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZCHODY BUDŻETU

  Przeciwieństwo otrzymanych przychodów, obejmują: spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe, a także udzielone pożyczki.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY CICHE

  Rezerwy które nie figurują w księgach rachunkowych ani w sprawozdaniach finansowych. Powstają na skutek: 1) przestrzegania zasady ostrożności przy wycenie składników majątkowych; 2) wyceny szacunkowej rezerw jawnych; 3) posiadania przez jednostkę tzw. nieewidencjonowanych aktywów. R.c. to dla...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY JAWNE

  Nakazane przepisami prawa bilansowego i uwidocznione w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych wszelkie rezerwy na zobowiązania, koszty i straty oraz na utratę wartości aktywów i rezerwy kapitałowe. Powinny one - zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 37 - „stanowić najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY KAPITAŁOWE Z KONSOLIDACJI

  Pozycja w pasywach skonsolidowanego bilansu (bilansu grupy kapitałowej) obejmująca sumę tzw. ujemnych różnic konsolidacyjnych lub „niedopłat” konsolidacyjnych, które są określane w trakcie procedur konsolidacyjnych w odniesieniu do jednostek z grupy kapitałowej włączanych do sprawozdawczości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt

Do góry