Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RÓŻNICE KURSOWE

  Przyczyną powstawania r.k. jest obowiązek - przed dokonaniem zapisu w księgach rachunkowych - przeliczenia operacji wyrażonych w walutach obcych na walutę polską za pomocą różnych, określonych przepisami, kursów walut. R.k. są więc wynikiem zmienności w czasie kursów walut. Wyrażone w walutach obcych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /9 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE

  Pojęcie to określa oszacowaną wartość wliczaną w koszty bieżącego okresu niepotwierdzoną dokumentem upoważniającym do dokonania wydatku. Tworzenie r.m.k.b. w praktyce wynika z przestrzegania zasady współmierności merytorycznej i czasowej kosztów i przychodów w procedurze ustalania wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK POZAGIEŁDOWY

  Część wtórnego rynku papierów wartościowych; w odniesieniu do r.p. nie można mówić, tak jak w przypadku giełdy, o jednym miejscu, w którym odbywają się transakcje papierami wartościowymi.

  Zawieranie transakcji na r.p. następuje przy użyciu łączy telefonicznych, sieci komputerowych bądź innych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICE KURSOWE NIEZREALIZOWANE

  Różnice kursowe memoriałowe, różnice ustalone i zaksięgowane na koniec roku obrotowego dotyczące stanów zagranicznych środków pieniężnych i papierów długo- i krótkoterminowych, kredytów i pożyczek zagranicznych oraz nierozliczonych stanów rozrachunków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNE

  Są konsekwencją stosowania w rachunkowości zasady współmierności kosztów i przychodów. Nakazuje ona porównywanie poniesionych w danym okresie kosztów z uzyskiwanymi na skutek ich poniesienia przychodami. Ze względu na to, iż pewne wydatki poniesione w danym okresie sprawozdawczym nie zawsze są kosztem tego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK FINANSOWY

  Rynek zapewniający przepływ wolnych środków pieniężnych od podmiotów posiadających ich nadmiar do tych jednostek, które na realizację własnych planów inwestycyjnych potrzebują dopływu kapitału z zewnątrz. R.f. spełnia istotne funkcje w gospodarce, a mianowicie: a) zapewnia efektywną alokację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

  R.m.p. obejmujące w szczególności następujące tytuły: równowartość otrzymanych lub należnych od innych jednostek środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości np. z tytułu umowy najmu obejmującej okres dłuższy niż jeden okres sprawozdawczy; środki pieniężne otrzymane na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY OBOWIĄZKOWE

  Jeden z podstawowych instrumentów ograniczania aktywności kredytowej banków oraz zwiększania bezpieczeństwa ich płynności finansowej. Bank centralny, nakładając na banki komercyjne obowiązek przetrzymywania na swoich rachunkach bieżących lub rachunkach rezerwy obowiązkowej w banku centralnym, a w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZDZIELCZY RACHUNEK KOSZTÓW

  Z punktu widzenia sposobu pomiaru, gromadzenia i prezentowania kosztów można wyróżnić dwa sposoby przeprowadzania rachunku kosztów: zbiorczy i rozdzielczy. Sposób zbiorczy - stosowany w tradycyjnym rachunku kosztów - polega na ewidencjonowaniu i wykazywaniu poszczególnych składników kosztu wytworzenia w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /10 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY W BANKU

  Rezerwy mające na celu zapewnienie prowadzenia bezpiecznej działalności przez banki, które narażone są na wiele rodzajów ryzyka wynikających zarówno z działalności własnej, jak i otoczenia. Poziom rezerw odzwierciedla sytuację banku, a także aktualną politykę organów nadzoru w stosunku do banków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 457

  praca w formacie txt

Do góry