Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RYZYKO KREDYTOWE

  Całokształt zagrożeń związanych z działalnością kredytową banku, uwzględniających zarówno politykę w odniesieniu do pojedynczego kredytobiorcy, który nie wypełnia zobowiązań i warunków umowy, narażając bank na powstanie straty finansowej, jak również politykę kształtującą portfel...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMORZĄD TERYTORIALNY

  Wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej i wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań. Korzysta on ze względnej niezależności od innych części...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /21 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO PŁYNNOŚCI

  Możliwość niedysponowania gotówką, gdy jest ona potrzebna na pokrycie wypłat depozytów oraz sprostanie popytowi na kredyt. Oznacza więc niezdolność do pełnego i terminowego regulowania zobowiązań płatniczych, a w konsekwencji konieczność sięgania po dodatkowe środki (przez zwiększanie pasywów lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHEMATY BLOKOWE

  Narzędzie prezentacji algorytmów. S.b. są narzędziem stosunkowo prostym, przeznaczonym przede wszystkim do prezentacji kolejnych czynności w projektowanym algorytmie. Dzięki prostym zasadom ich budowy oraz możliwej pewnej elastyczności zapisów pozwalają na łatwą konstrukcję i prezentację każdego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

  Ryzyko odsetkowe, niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku. Związane jest ono z określoną polityką kształtowania stóp oprocentowania aktywów i pasywów banku oraz z jednostkowymi decyzjami dotyczącymi oprocentowania kredytu lub depozytu. Poziom i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Tworzą: organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze celowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO WALUTOWE

  Niebezpieczeństwo pogorszenia się sytuacji finansowej banku na skutek niekorzystnej zmiany kursu walutowego i ceny złota z tytułu utrzymywania otwartych pozycji walutowych i otwartych pozycji w złocie. Oznacza to, że źródłem r.w. jest niepokrywanie się struktury walutowej aktywów z pasywami i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR RZĄDOWY

  Organy władzy państwowej i administracji rządowej oraz inne jednostki gospodarki państwowej, które mogą, w ustawowo określonym trybie, stanowić o wielkości dochodów i wydatków obejmowanych ustawą budżetową. Zadania realizowane przez s.rz. wynikają z funkcji współczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO WYPŁACALNOŚCI

  Możliwość wystąpienia trudności w spłacie zobowiązań bez względu na termin ich wymagalności. W związku z tym bank, poza tworzeniem odpowiednich rezerw na pokrycie potencjalnego ryzyka, powinien utrzymywać określone minimum kapitałów własnych w zależności od wielkości aktywów i zobowiązań...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /4 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO BADANIA

  Ryzyko, że w sprawozdaniu finansowym istnieją istotne nieprawidłowości, które nie zostaną ujawnione. R.b. oznacza zatem możliwość wyrażenia przez biegłego rewidenta nieodpowiedniej opinii o sprawozdaniu finansowym, tzn. wyrażenia opinii bez zastrzeżeń w sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /923

  praca w formacie txt

Do góry