Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Kierownicy wszystkich jednostek są zobowiązani do złożenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia, we właściwym sądzie rejestrowym (Krajowym Rejestrze Sądowym). Do rocznego sprawozdania dołącza się: 1) opinię biegłego rewidenta, jeżeli składane sprawozdanie finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYSK LUB STRATA W ROLNICTWIE

  Powstawać mogą w momencie początkowego ujęcia ewidencji aktywów biologicznych i produktów rolniczych w wartości godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą (MSR nr 41). Ustalana jest ona przy uzyskiwaniu zbiorów produkcji roślinnej oraz zwierząt gospodarczych z urodzenia. Zyski lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA STANU PRODUKTÓW

  Zmiana stanu zapasów, zmiana stanu zapasów produktów, pozycja w księgach rachunkowych uwspółmierniająca czasowo i merytorycznie przychody osiągnięte w bieżącym okresie z kosztami podstawowej działalności operacyjnej poniesionymi w tym okresie. Jest ona charakterystyczna dla porównawczej wersji rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYSKI NADZWYCZAJNE

  Przychody nadzwyczajne, stanowią skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza podstawową działalnością jednostki, niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Jednostka może osiągać z.n. m.in. z tytułu: 1) odszkodowań za poniesione straty, spowodowane zdarzeniami losowymi; 2)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZĄCY INWESTOR

  Pojęcie związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ono spółkę posiadającą nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym innej jednostki (niebędącej jednostką zależną) i wywierającą znaczący wpływ lub sprawującą współkontrolę nad tą jednostką, przy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

  Credit capacity, ogólne określenie zdolności kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego lub wnioskowanego kredytu wraz z należnymi odsetkami w ustalonym umownie terminie. Stopień tej zdolności determinują w dużej mierze poziom płynności finansowej oraz struktura składników aktywów i pasywów w bilansie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASIŁEK CHOROBOWY

  Świadczenie pieniężne przysługujące osobom objętym ubezpieczeniem w razie choroby i macierzyństwa. Prawo do z.ch. nabywa ubezpieczony: 1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu; 2) po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA OSTROŻNEJ WYCENY

  Prudence, polega na rozważnej wycenie wielu kategorii majątkowych jednostki przy ich ujawnianiu w sprawozdaniach finansowych. Zakłada ona „pesymistyczny” sposób oszacowywania wartości tych kategorii, co oznacza w szczególności, że: 1) wykazywane są tylko zyski zrealizowane na datę bilansu; 2) przewidywane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W AUTOMATYZACJI BIURA

  Do systemów wykorzystywanych w automatyzacji biura można zaliczyć: edytory tekstów, komputerowe składy tekstów, arkusze kalkulacyjne, proste bazy danych (katalogi), bazy danych, harmonogramy, pocztę elektroniczną, biblioteki dokumentów, programy automatyzacji obiegu dokumentów, oprogramowanie do obsługi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PODWÓJNEGO ZAPISU

  Zasada podwójnego księgowania, tradycyjnie określa sposób rejestracji zdarzenia gospodarczego i jest jednym z wielu atrybutów formalnego języka opisu rachunkowości.

  W całej historii rozwoju rachunkowości można znaleźć wspólne dla różnych doktryn i zastosowań praktycznych sformalizowane prawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /6 010

  praca w formacie txt

Do góry