Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Człon kierowniczy w organizacji, sterowanie, kierowanie i zarządzanie

  Warunkiem wystąpienia efektu organizacyjnego jestistnienie w organizacji członu kierowniczego, nazywanego często podsystemem zarządzania.Jest on nieodłącznym atrybutem każdej organizacji i w związku z tym zmodyfikowanyczteroczłonowy model organizacji zastąpić należy modelem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /13.03.2013 Znaków /5 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System społeczny, organizacja, synergia i efekt organizacyjny

  Pojęcia „system społeczny” i „organizacja społeczna”. Trzeba zdawać sobie sprawę zzasadniczej różnicy zawartości treściowej tych pojęć.Krzyżanowski przez system społeczny w szerokim znaczeniu SYSsp, rozumiedystrybutywny zbiór elementów materialno-technicznych emt, społecznych esp i kulturowychekult...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /12.03.2013 Znaków /5 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja w różnych znaczeniach. Cele i efektywność organizacji

  Słowo „organizacja” wywodzi się z greckiego organizo, co oznacza tworzenie uporządkowanych,harmonijnych całości.Organizacjami są wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie uporządkowane i powiązanemiędzy sobą zbiory elementów.Sposób uporządkowania i powiązania elementów organizacji przesądza o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /12.03.2013 Znaków /14 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyszłościowe koncepcje i tendencje w rozwoju teorii i praktyki zarządzania

  Omawiane  koncepcje klasyczne można najogólniejprzedstawić jako analogię modelu maszyny. Klasycy uważali bowiem, że organizacja jestwzględnie odizolowanym od otoczenia układem technicznym, zdolnym do osiągania wzadowalający sposób celów i zadań ustalonych przez naczelne kierownictwo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /12.03.2013 Znaków /21 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne kierunki i szkoły w nauce organizacji i zarządzania

  Dorobek szkoły klasycznej był poddany głębokiej weryfikacji przez powstające po niejszkoły. Najostrzejszymi krytykami byli przedstawiciele kolejnego kierunku w teorii i praktycezarządzania, określanego mianem stosunków międzyludzkich (human relations).Jeden z przedstawicieli tego kierunku, Douglas Mc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /12.03.2013 Znaków /33 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój naukowego zarządzania

  Mimo że ludzie od prehistorii mieli do czynienia z zarządzaniem i już grupy łowców czy zbieraczy wyłaniały i uznawały przywódcę, to potrzebę teorii zasad zarządzania zaczęto odczuwać dopiero po rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku.Nie potrafimy prześledzić historycznego procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /12.03.2013 Znaków /30 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad

  Charakterystyka

  Wywiad jest najważniejszym narzędziem selekcyjnym. R. Farr zdefiniował go: spotkanie dwóch osób, w których wymiana odbywa się głównie za pomocą słów. Jest to szczególna forma rozmowy, w której rytuał odzywania się na przemian jest bardziej sformalizowany niż w pospolitszych i nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /4 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces zarządzania płynnością

  Cele procesu

  Cele ogólne (związane z istnieniem procesu):

  Jak najlepsze wykorzystanie środków pieniężnych. Zarządzanie współpracą z kontrahentami w sposób zapewniający optymalny poziom płynności. (dążenie do poziomu wskaźnika szybkiego =1,0&nbsp; a bieżącego&nbsp; <1,2 - 2,0 ) Budżetowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /15 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuczne sieci neuronowe

  Geneza

  Jednym z obszarów zastosowań informatyki, wywodzących się z prac badawczych mających na celu opracowanie sztucznej inteligencji (AI - Artificial Intelligence), są tzw. sztuczne sieci neuronowe (SSN), które powstały z interdyscyplinarnej syntezy nauk tradycyjnych obejmujących biologię, fizykę i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /2 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria zmian i rozwoju organizacji

  Teoria Organization Development (OD) przedstawiona została w kontekście rozwoju systemów zarządzania jakością.

  Organization Development

  Zarys rozwoju wymienionych obszarów badawczych od lat 20-stych XX-ego wieku na tle ewolucji koncepcji jakością|zarządzania jakością pokazuje rys. 1. Dla zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.03.2012 Znaków /11 393

  praca w formacie txt

Do góry