Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja i koordynacja

  Przez organizację rozumie się ustanowienie stosunków zależności pomiędzy stanowiskami, którym wyznaczono wyspecjalizowane zadania, konieczne do osiągnięcia wyznaczonych celów przedsiębiorstwa. Definicji organizacji jest sporo, każdy teoretyk zajmujący się tymi problemami buduje swoją.

  Niżej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja klasycznych systemów planowania

  Planowanie nie jest nową ideą. Już w 1916 roku Henri Fayol zaliczył je (pod nazwą „przewidywanie”) do pięciu wyodrębnionych przez siebie funkcji administracyjnych przedsiębiorstwa. „Przewidywać” znaczyło, według niego, snuć określone przypuszczenia co do przyszłości i przygotowywać ją...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa naukowej organizacji

  W ramach dotychczasowych prac badawczych nad organizacją wydzielone zostały prawa naukowej organizacji pracy.

  -    Prawo podziału pracy - określone procesy dzieli się na proste i nieznacznie złożone zadania i powierza się je do wykonania pojedynczym osobom lub maszynom. Podział pracy jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady planowania

  Na podstawie literatury sformułowano siedem zasad, którym powinno odpowiadać skuteczne planowanie.

  1)    Istotne jest, aby osoby odpowiadające za wykonanie zamierzonych działań brały udział w ich formowaniu. Udział tych osób pozwala zapewniać ich lepszą jakość oraz zaangażowanie tych, od których...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie

  Planowanie polega na określeniu celów przedsiębiorstwa, jego polityki, programu działania i procedur obsługi.

  Według H. Koontza i Cyrala O’Donnella definicja jest następująca:

  Planowanie to podejmowanie z góry decyzji o tym, co robić, jak to robić, kiedy robić i kto ma to zrobić.

  Planowanie to:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania

  Funkcją zarządzania nazywa się wykonywanie czynności charakterystycznych dla określonej dziedziny działania, a w tym wypadku polega ona na kierowaniu podwładnymi. Zmiana zasad kierowania przedsiębiorstwami państwowymi i prywatnymi wymusza zmianę podejścia do sposobu realizacji zadań przez zarząd...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNY ZARYS LOGISTYKI

  W latach 1960-1980 nastąpił dynamiczny rozwój technologii oraz organizacji z tym związanej. Powstała nowa, rozszerzona teoria zarządzania określana jako logistyka, będąca nowoczesną strategią zarządzania przedsiębiorstwem, a wynikająca z uogólnień teoretycznych procesów zachodzących już...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /4 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie logistyki

  Pojęcie logistyki oraz rozwój i zastosowanie koncepcji logistycznych mają na świecie bogaty rodowód i tradycje. W literaturze przedmiotu wspomina się różne źródła pochodzenia i rozwoju pojęcia „logistyka”. Do badań i kształtowania procesów gospodarczych (w sferze dystrybucji towarów) pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model logistyczny

  Definicję logistyki biznesu zaproponował w 1992 roku CEN (Comite Europeen de Normalisation):

  Logistyka to planowanie, organizacja, realizacja i kontrola przepływów dóbr od ich zakupu, poprzez produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta, w celu spełnienia wymagań rynkowych przy minimalnych kosztach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /7 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła neoklasyczna

  W drugiej połowie lat 50. popularnością cieszyła się szkoła neoklasyczna, która stawiała sobie za cel zbliżenie teorii do praktyki oraz zagwarantowanie autonomii nauce organizacji i zarządzania zagrożonej przez rozliczne wpływy na nią takich dziedzin nauki, jak socjologia, psychologia i matematyka...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /4 851

  praca w formacie txt

Do góry