Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  SKŁADKA NA UDZIALE WŁASNYM

  Składka ubezpieczeniowa pozostająca w dyspozycji zakładu ubezpieczeń po odprowadzeniu dla reasekuratora części składki odpowiadającej przekazanemu do reasekuracji ryzyku.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOT/NEXT (S/N)

  Określenie dotyczące terminów jednodniowych w operacjach bankowych. Oznacza ono, że bank pożyczający otrzymuje pieniądze w drugim dniu po zawarciu transakcji i zwraca je w kolejnym dniu roboczym.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADKA NETTO

  Jest to część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. S.n. jest zwykle tak kalkulowana, aby zawierała w sobie pewien margines bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia niespodziewanie wysokich odszkodowań i świadczeń. Ten...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOWANIE KONTROLI NAD INNĄ JEDNOSTKĄ

  Pojęcie związane z przygotowywaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ono zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Ustalenie faktu sprawowania kontroli jest ważne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADKA PRZYPISANA

  Zależy od rodzaju ubezpieczenia (na życie, majątkowe i pozostałe osobowe) oraz od tego, czy okres ubezpieczenia jest określony, czy nie (rozporządzenie Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń Dz.U. Nr 218, poz. 2144 ze zm.).

  W ubezpieczeniach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOWANIE WSPÓŁKONTROLI NAD INNĄ JEDNOSTKĄ

  Pojęcie związane z przygotowywaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza zdolność jednostki na równi z innymi udziałowcami lub wspólnikami do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki w celu osiągania wspólnych ekonomicznych korzyści z jej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

  Jest to cena, jaką płaci ubezpieczający zakładowi ubezpieczeń za zakupioną usługę ochrony ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń, przyjmując s.u., zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania bądź świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego określonego w umowie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

  Rzeczowe aktywa trwałe, część aktywów trwałych jednostki. Miarodajnym kryterium przyporządkowania składników majątkowych do majątku trwałego lub majątku obrotowego jest w praktyce okres ich przydatności w danej jednostce. Ta kazuistyczna wykładnia aktywów trwałych i obrotowych wynika z braku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /7 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które może spowodować zagrożenie dla osiągnięcia zamierzonych przez bank celów. Prawdopodobieństwo to może być wymierne lub tylko odczuwalne przez podejmującego decyzje. Jednym ze źródeł r.dz.b. jest niewystarczający zasób informacji podejmującego decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALDO KONTA

  Różnica między obrotami dowolnego konta ustalana w dowolnym momencie. Saldo debetowe występuje wówczas, kiedy obrót debetowy jest większy od obrotu kredytowego, natomiast saldo kredytowe oznacza, że obrót kredytowy jest większy od obrotu debetowego.

  Każde konto może wykazywać saldo początkowe (Sp) lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt

Do góry