Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Budżety gospodarstw domowych

  Wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego publikowane corocznie w for-mie zestawień tabelarycznych. Dostarczają informacji o dochodach i wydatkach,spożyciu ilościowym żywności, warunkach mieszkaniowych, wyposażeniu g.d.w dobra trwałego użytku. Od roku 1993 badaniami objęte są g.d...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZAR

  Miejsce handlu różnymi artykułami, wyposażone w prymitywne urządzeniasprzedażowe — stragany, budki, ławy i stoły, obejmujące place i wyodrębnioneinne części miast. Zazwyczaj —> sprzedaż na wolnym powietrzu lub w halachtargowych prowadzą rolnicy, rzemieślnicy i drobni kupcy oferujący po nis-kich —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASH AND CARRY

  Rodzaj samoobsługowego punktu sprzedaży z pogranicza handlu hurto-wego i detalicznego nastawionego na zaopatrzenie drobnych detalistów, właś-cicieli lokali gastronomicznych, rzemieślników, zakładów żywienia zbioro-wego i innych odbiorców hurtowych, a także odbiorców indywidualnychprowadzących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENCHMARKING

  Sztuka odkrywania, jak i dlaczego niektóre przedsiębiorstwa funkcjonują spraw-niej niż inne (Ph. Kotler). Celem b. jest twórcze naśladowanie „najlepszychpraktyk" innych przedsiębiorstw (np. po II wojnie światowej Japończycystosowali b. kopiując amerykańskie produkty i sposoby działania). B. to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHA

  Właściwość jednostki badanej pozwalająca odróżnić ją wśród innych jednostekw zbiorowości statystycznej. C. dzieli się na: 1) istotne (główne, systematyczne),odgrywające podstawową rolę w badaniach i 2) nieistotne (uboczne, przypad-kowe), które w badaniach mogą być pomijane. Z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznes plan

  Rodzaj średniookresowego (2-5 lat) planu działalności przedsiębiorstwa lubprzedsięwzięcia gospodarczego. Zawiera opis przedsiębiorstwa lub podejmowa-nego przedsięwzięcia, a zwłaszcza przedmiot działalności (na tle misji i celówstrategicznych), zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEDUŁA GIEŁDOWA

  Oficjalny zestaw informacji giełdowych ogłaszanych po zakończeniu każ-dej —> sesji giełdowej. Zestawienie to obejmuje -» kursy giełdowe opracowanew formie tzw. notowań lub zestawień oraz liczbę zleceń kupna i zleceń sprzedażypapierów wartościowych, wolumen i wartość obrotu każdym walorem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błąd systematyczny

  Rodzaj —> błędu nielosowego, spowodowanego działaniem czynników staleoddziałujących na badane zjawisko. B.s. zwykle wzrasta wraz z powięk-szaniem —> liczebności próby. Do b.s., które szczególnie często występująw badaniach ankietowych, należą: —> błąd braku odpowiedzi, —> błąd opera-cjonalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEL GŁÓWNY PRZEDSIĘBIORSTWA

  Pożądany w przyszłości stan określonej wartości charakteryzującej najważniejszyw danym okresie aspekt działalności p. Wyróżnia się wiele rodzajów c, będącychpodstawą konstruowania systemów c. i wyznaczania cg. Są to m.in.: c. ekonomi-czne (stopa zysku, rentowność sprzedaży, rentowność aktywów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet marketingu

  Element ogólnego budżetu (planu finansowego) przedsiębiorstwa, który dotyczymarketingu. Jest oparty na prognozie wszystkich kosztów wynikających z działańmarketingowych przedsiębiorstwa w ciągu miesiąca, kwartału, roku, a niekiedy2-3 lat. B.m. jest sporządzany w układzie kosztów bezpośrednich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 068

  praca w formacie txt

Do góry