Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  STOPA DYSKONTOWA

  Jest to oczekiwana przez inwestorów (właścicieli) kapitałów procentowa stopa korzyści (stopa zwrotu). W dynamicznym (dyskontowym) rachunku efektywności lokat finansowych stanowi stopę wymienności pomiędzy wartością pieniądza (kapitału) w przyszłości a jego wartością bieżącą. Innymi słowy jest to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ BANKOWA MIESIĘCZNA

  Obejmuje dane ogólne o banku, jego bilans, dane szczegółowe do bilansu oraz pozabilansowe zobowiązania banku, a także informacje niezbędne do wykonywania polityki nadzorczej. S.b.m. sporządzana jest przez wszystkie banki (z wyjątkiem tych, które zostały zwolnione z comiesięcznego przekazywania danych) i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDANIA FINANSOWE WEDŁUG OGÓLNEGO POZIOMU CEN

  Koncepcja aktualizacji wyceny, która odnoszona jest w zasadzie tylko do sprawozdawczości finansowej, a przede wszystkim do rocznego bilansu i sprawozdania wynikowego. Takie sprawozdania mogą stanowić jedynie uzupełnienie sprawozdań sporządzanych tradycyjnie, czyli według wartości historycznych, ale nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  Sprawozdanie finansowe odnoszące się do grupy kapitałowej i powstające w drodze łączenia sprawozdań finansowych pojedynczych podmiotów wchodzących w skład tej grupy. Łączenie to wymaga przeprowadzenia określonych procedur konsolidacyjnych wymagających zastosowania odpowiednich metod konsolidacji i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEĆ KOMPUTEROWA

  Sieć teledacyjna, sieć transmisyjna, system telekomunikacyjny, połączenia komputerów lub innych urządzeń pozwalające na wymianę danych lub dzielenie zasobów, takich jak moce obliczeniowe, oprogramowanie, usługi urządzeń wejścia/wyjścia; system pozwalający na wymianę informacji pomiędzy co najmniej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /7 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

  Wymagany prawem bilansowym zestaw informacji wynikający z ksiąg rachunkowych zakładu ubezpieczeń przedstawiony w ściśle określony w prawie bilansowym sposób, specyficzny dla działalności ubezpieczeniowej i odzwierciedlający jego sytuację majątkową, finansową i rentowność w celu oceny wypłacalności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKONTO

  Jest to procentowy opust od ceny udzielany z tytułu płatności gotówką lub spłaty należności przed ustalonym terminem. W dokumentach dotyczących zawieranej transakcji s. przedstawiane jest w formie skrótowej, np. 3/15 net 40, co oznacza, że w przypadku spłaty należności w ciągu 15 dni od daty zawarcia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKANER

  Urządzenie do automatycznego przenoszenia obrazów z papieru na komputer. Istnieje wiele rodzajów s., różnią się formatem, rozdzielczością, szybkością działania, niezawodnością działania i jakością produktów skanowania.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Raport zarządu przedsiębiorstwa, niektóre jednostki mają ustawowy obowiązek sporządzania, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, również i s.d.p. w roku obrotowym. Obowiązek ten spoczywa na zarządach: spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, grup kapitałowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Chociaż ma techniczny charakter, jest poprzedzone wieloma działaniami o charakterze merytorycznym. Celem tych działań, określanych mianem czynności przygotowawczych do sporządzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, jest doprowadzenie danych zawartych w księgach rachunkowych do zgodności z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /4 751

  praca w formacie txt

Do góry