Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Centrum kosztów

  Działalność, funkcja, stanowisko pracy, dział, departament, jednostka gospodar-cza lub wyodrębniony zespół urządzeń wyróżniony w planowaniu (prognozowa-niu) kosztów i nakładów. Dla potrzeb szczegółowych analiz konieczne jestokreślenie wysokości przeciętnych zmiennych oraz stałych kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL ŻYCIA USŁUG

  Okres, w którym u. znajdują nabywców na rynku. W zależności od rodzaju u.okres ten może być długi (np. u. transportu morskiego), średni (np. niektóreu. turystyczne) lub krótki (np. niektóre u. kulturalne). Pojęcie c.ż. może dotyczyćcałej branży u., określonych rodzajów u., a nawet danej firmy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  centrum zysku

  Produkty, rodzaje działalności, rynki, które przynoszą przedsiębiorstwom nad-wyżkę finansową w stosunku do poniesionych kosztów i nakładów. Dziękianalizie wykorzystującej pojęcie c.z. można, choć nie bez trudności, wyodrębnićw przedsiębiorstwie/korporacji —» strategiczne jednostki biznesu (SBU)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dagmar

  Model wpływu reklamy na postępowanie nabywcy na rynku. D. jest skrótemangielskich słów: Defining, Advertising, Goals for Measured Advertising Results,oznaczających fazy kontaktu adresata z reklamą; nieświadomości, świadomości,zrozumienia, przekonania i działania. Model ten został opracowany w 1961...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ceny administrowane

  Ceny dominujące na danym rynku, ustalane na podstawie decyzji producentówalbo organów państwowych. Występowanie tej kategorii c. wynika ze wzras-tającej roli dużych firm (oligopoli) oraz wpływu państwa na cenotwórstwo.Przykładem ca. przez państwo są —» cena minimalna, —> cena maksymalnai cena...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA „ZA JAKOŚĆ"

  Cena produktu, której wielkość jest ustalana w nawiązaniu do przekonańnabywców, znajdujących potwierdzenie w praktyce dokonywania zakupów, żewysoka c. odpowiada wysokiej —> jakości produktu, niska c. zaś — niskiejjakości. C.„z.j." stosuje się jako jeden ze sposobów —> wdrażania polityki cen.Znajduje ona...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dealer

  Wyodrębniony podmiot organizacji sprzedaży —> produktów, zawierającyw imieniu dostawcy transakcje kupna-sprzedaży, lecz prowadzący działalnośćgospodarczą na własny rachunek; dystrybutor; kupiec; —> pośrednik. Możewystępować jako osoba fizyczna, spółka lub inny podmiot prawny. Zazwyczajd. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENY PRODUKTÓW ORGANIZACJI NIEZYSKOWYCH

  Ceny —> produktów organizacji niezyskowych wykorzystywane w celu ekonomi-cznej kalkulacji działalności o.n. i ustalane w zależności od przyjętej zasady ichoferowania. Dominującym sposobem postępowania w celu ustalania c.p.o.n.jest —> kalkulowanie cen wg metody „koszt plus". Niekiedy stosuje sięteż —> cenę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA ZA ZESTAW WIELOJEDNOSTKOWY

  Cena pewnej liczby opakowanych razem jednostek danego produktu, ustalana napoziomie, który zapewnia nabywcy niższą —> cenę jednostkową od tej, którązapłaciłby kupując pojedynczą sztukę lub standardowe opakowanie produktu.Stanowi formę udzielania —> rabatu dla finalnych nabywców za zakupioną...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEALER AUTORYZOWANY

  Licencjonowany —> pośrednik w sprzedaży dóbr lub usług, działający na okreś-lonym terenie na podstawie formalnej zgody wydawanej przez producenta.Autoryzacji d. (wydania mu licencji, pełnomocnictwa) dokonuje zainteresowa-ny —> lider kanału dystrybucji na podstawie przyjętej w firmie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt

Do góry