Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  FUNKCJE MAGAZYNÓW

  Ogół czynności realizowanych w —> magazynach. Można wśród nich wyodręb-nić f.: 1) koncentracji zapasów (przyjmowanie dostaw, —> odbiór ilościowo--jakościowy dostawy, sortowanie, rozmieszczanie ftp.), 2) przechowywania(kontrolowanie temperatury, wilgotności, stanu jakościowego składowanychproduktów itp.)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE MARKETINGU

  Zbiór czynności, które m. spełnia w stosunku do firmy, otoczenia rynkowe-go i społeczeństwa. Do najważniejszych f.m. można zaliczyć: 1) f. gromadze-nia informacji w celu wsparcia procesu decyzyjnego firmy; punktem wyjś-cia są —> badania marketingowe, na podstawie których tworzy się —> marketin-gowy system...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDUSZ NABYWCZY

  Część —> dochodów osobistych pozostała po odjęciu wydatków nietowarowych(podatków, opłat, składek ubezpieczeniowych, płatności na rzecz organizacjipolitycznych i społecznych) oraz ewentualnych oszczędności, która stanowipodstawę spożycia rynkowego. F.n. może być w danym okresie czy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU

  Miara wrażliwości nabywców na zmianę cen w odniesieniu do danej ilościnabywanego produktu, wyrażona stosunkiem względnej zmiany ilości nabywane-go dobra do względnej zmiany jego ceny. Dla większości dóbr zależność ta jestodwrotnie proporcjonalna, o czym informują ujemne wartości liczbowe wskaź-ników...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywersyfikacja

  Rozszerzanie i zróżnicowanie działalności przedsiębiorstwa/organizacji nie-zyskowej w wyniku podjęcia się produkcji/sprzedaży nowego produktu nanowych rynkach. D. może też oznaczać nową konfigurację rynków zasi-leń przedsiębiorstwa, a nawet wyznaczanie nowych celów działania (rewizjęmisji firmy)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etykieta

  Nalepka, metka, przywieszka, szyldzik, —> banderola, która stanowi częśćwyposażenia —> produktu i zawiera informacje o produkcie i/lub sprzedawcy.Informacje te mogą być nanoszone na produkt metodami: drukowania, przy-szywania, naklejania, odciskania itp. Zależnie od zakresu umieszczonych infor-macji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywersyfikacja pionowa

  Rodzaj —> dywersyfikacji polegającej na pionowym różnicowaniu produktu,a więc wprowadzaniu nowych odmian tego samego produktu w odpowiedzi naróżnicujące się preferencje jakościowe nabywców (założenie o występowaniusubsegmentów na danym rynku docelowym). D.p. może też polegać na integracji(kooperacji)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktor

  —> Pośrednik hurtowy sprzedający towar danego producenta na warunkach kon-sygnacji. F. zajmuje się organizacją sprzedaży produktów producentów lokalnychna rynkach centralnych, w tym zwłaszcza na aukcjach sprzedaży. F. mogąnegocjować ceny powyżej ustalonego przez producenta minimum. Często teżudzielają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywersyfikacja pozioma

  Rodzaj —> dywersyfikacji polegającej na wprowadzaniu nowych (zmodernizo-wanych) produktów, przy wykorzystaniu istniejącej (pokrewnej) technologii,sprzedawanych za pomocą już istniejącego systemu dystrybucji dotychczasowegoproduktu. Ten typ d. wewnętrznej jest stosowany przez producentów produktów

  znanych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura

  Dokument będący rachunkiem wystawionym przez sprzedającego na towarysprzedane i wydane lub wysłane kupującemu, jak również za wykonane usługi.F. określa wysokość żądanej zapłaty, stanowi podstawę rozliczenia z odbiorcą--płatnikiem. W rozliczeniach bezgotówkowych opłacenie f. następuje za...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt

Do góry