Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  KREDYT KONSUMPCYJNY

  Rodzaj kredytu udzielanego przez bank w formie bezgotówkowej na określonyw umowie kredytowej cel — zwykle zakup dóbr trwałych. K.k. pełni funkcjęnarzędzia kształtowania popytu, środka oddziaływania na ogólną równowagęrynkową i instrumentu realizacji określonych założeń polityki socjalnej. W umo-wie o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIDER RYNKOWY

  Przywódca rynkowy, który konstruuje strategie zmierzające do powiększeniarynku (—> strategia lidera rynkowego) i wielkości sprzedaży poprzez wywołanienowych potrzeb, pozyskanie nowych klientów i zwiększenie popytu. Swój—> udział w rynku umacnia i rozszerza nie tylko metodą strategii innowacji, lecztakże...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  leasing finansowy

  Forma umowy 1., w której czas trwania jest zbliżony do długości okresuprzydatności do użytkowania przedmiotu umowy. Leasingodawca finansujezakup zamówionego przez leasingobiorcę wyposażenia (nowego bądź starego),a swój zainwestowany kapitał wraz z oprocentowaniem odbiera w postaci ratleasingowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIA SEGMENTACJI RYNKU

  Kryteria podziału r. na —» segmenty. Podstawowymi k.s.r. —> produktówkonsumpcyjnych są konsument lub produkt. Wspólne cechy konsumentów jakokryterium s. wykorzystuje się w —> segmentacji demograficznej, —> segmentacjigeograficznej i —> segmentacji psychograficznej. Jeżeli k.s. jest produkt, touwzględnia się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  leasing operacyjny

  Forma umowy 1., której czas trwania jest krótszy od okresu przydatności doużytkowania przedmiotu umowy. W okresie tym właściciel przedmiotu 1. możezawrzeć więcej niż jedną umowę l.o. Pozwala mu to na amortyzację przedmiotul.o. i odnoszenie pewnych korzyści. Ważną cechą l.o. jest ponoszenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWA DOŚWIADCZENIA

  Wykres obrazujący empirycznie stwierdzoną zależność (badania przeprowadzonepod koniec lat 60. przez firmę doradczą Boston Consulting Group) między 

  skumulowaną w całym okresie produkcji ilością wytworzonego produktu a wiel-kością kosztu jednostkowego. Z przebiegu k. wynika, że każde podwojenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  leasing zwrotny

  Forma umowy 1. polegająca na sprzedaży przez właściciela określonego przed-miotu (najczęściej nieruchomości) przy równoczesnym zawarciu przez niegoumowy 1. z nabywcą. Nabywca staje się leasingodawcą, a poprzedni właścicielleasingobiorcą. Jest to forma 1. bardzo korzystna zwłaszcza dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kupon

  Instrument —» promocji dodatkowej, upoważniający jego posiadacza do zakupuproduktu po cenie obniżonej o wartość tego instrumentu. K. są zazwyczajzamieszczane w prasie, dostarczane do mieszkań przez roznosicieli, przesyła-ne pocztą lub dołączane do innych towarów. Stopa zwrotu k. do sprzedawcy(—>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licencjonowanie marek

  Strategia marki polegająca na zawarciu umowy pomiędzy licencjodawcą-właś-cicielem —> marki a licencjobiorcą, zgodnie z którą licencjobiorca uzyskuje prawodo oznaczania swoich produktów m. licencjodawcy. Licencja może być: 1) wy-łączna — licencjodawca zobowiązuje się do nieudzielania jej innym osobomlub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kurs giełdowy

  Oficjalna cena walorów będących przedmiotem —» handlu giełdowego, ustalonana danej —» sesji giełdowej. Istnieją dwie metody ustalania i podawania k. na—» giełdzie: 1) metoda określania jednego średniego k.g. na danej sesji, wg któregozawarto większość transakcji oraz 2) metoda publikowania k., wg...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt

Do góry