Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

  Jest rozumiany jako całościowy system kontroli finansowych i pozafinansowych, ustalonych przez kierownictwo jednostki w celu: 1) prowadzenia działalności gospodarczej jednostki w sposób uporządkowany i efektywny; 2) zapewnienia przestrzegania zasad ustalonych przez kierownictwo; 3) zabezpieczenia zasobów; 4)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU

  Osoby prawne i fizyczne mają swobodę wyboru banku prowadzącego ich rachunkek bankowy. Do otwarcia rachunku bankowego konieczne jest zawarcie umowy z bankiem. Banki otwierają i prowadzą dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą następujące rodzaje rachunków: 1) bieżące; 2) pomocnicze, 3)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /8 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMATYCZNY RACHUNEK KOSZTÓW

  Stanowi część składową rachunkowości traktowanej jako system ewidencyjny jednostki. Jest on względnie wyodrębnionym podsystemem ewidencyjnym systemu ewidencyjnego rachunkowości. S.r.k. dostarcza informacji o kosztach poniesionych w minionych okresach. Podstawą tworzenia tych informacji jest udokumentowany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUMA BILANSOWA

  Wyraża ogólną wartość środków gospodarczych (czyli aktywów) i źródeł ich finansowania (czyli pasywów) na dzień sporządzenia bilansu. S.b. określa ogólną wartość majątku, jakim dysponuje jednostka w dniu bilansowym. Wartość tego majątku przedstawiana jest w wyrażeniu pieniężnym.

  Rachunkowość...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE

  Zalicza się do nich: 1) własne wpłaty środków pieniężnych z kasy jednostki na rachunek bankowy, jeszcze niepotwierdzone przez bank; 2) przekazane środki pieniężne z określonego rachunku bankowego jednostki na jej inny rachunek niepotwierdzone przez bank; 3) przekazane do banku czeki obce do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW

  Modele rachunku kosztów, klasy rachunku kosztów, w zależności od przyjętego kryterium klasyfikacji i podstawowych cech rachunku kosztów wyróżnia się zwykle systemy: 1) rachunku kosztów rzeczywistych (historycznych, faktycznych, przeszłych, ex post, retrospektywny rachunek kosztów); 2) rachunku kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /8 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SWAP'y

  Forma kontraktów terminowych. W porównaniu do terminowych operacji finansowych (transakcji futures) lub opcji charakteryzują się dużą elastycznością, stąd ich popularność i szybki rozwój w ostatnim okresie.

  Dla wielu uczestników rynków finansowych główne instrumenty pochodne mają znaczącą wadę -...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STORNO

  Specjalne księgowanie, za pomocą którego dokonywane są korekty błędnych zapisów księgowych. Poprawianie błędów za pomocą s. spełnia wszystkie warunki podwójnego zapisu. Z punktu widzenia techniki dokonywania tych księgowań oraz uzyskiwanych efektów końcowych rozróżnia się dwa rodzaje s.: czarne i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

  Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych. Jest ona wyłączona z regulacji ustawy o rachunkowości. Jej zakres i terminowość regulują odrębne rozporządzenia.

  W szczególności s.b. dotyczy wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wykonania planów finansowych: jednostek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATY NADZWYCZAJNE

  Skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, powstających poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Można do nich zaliczyć:

  1) wartość składników aktywów utraconych na skutek zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, huragan, grad) niepokrytych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt

Do góry