Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Opcja

  Nabycie prawa do zakupu w przyszłości (o. cali) lub zobowiązanie się dosprzedaży w przyszłości (o. put) ściśle określonego towaru lub papierówwartościowych po cenie ustalonej i obowiązującej w momencie nabycia tychpraw. Każda o. ma swoją cenę wewnętrzną i cenę czasu. Sprzedający o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ocena pośredników

  Opinia o użyteczności danego —> pośrednika w realizacji zadań dystrybucyjnychprzedsiębiorstwa, wyrażona w formie pisemnej lub ustnej. P. ocenia się na etapieprojektowania —» kanału dystrybucji, aby dokonać ich wyboru, oraz w trakciejego funkcjonowania, aby ustalić jakość świadczonych przez nich usług...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWY PRODUKT

  Produkt, który zaspokaja nowe potrzeby konsumentów lub w lepszy, doskonalszysposób zaspokaja potrzeby już istniejące. Za n.p. można uznać tylko taki, który poraz pierwszy jest oferowany na danym rynku. N.p. dla wytwórcy czy sprzedawcynie musi być nowością tylko dla —> konsumenta. Obok n.p. wyróżnia sięp...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  odbiór ilościowo-jakościowy dostawy

  Sprawdzanie zgodności ilości i jakości (niekiedy kompletności) przedmiotu do-stawy z danymi ustalonymi w —> umowie kupna-sprzedaży. Tryb o. jest zazwy-czaj określany w umowie. Koszty przeprowadzenia o.i.-j. dostarczonych produk-tów ponosi zwykle sprzedający. Nabywca po sprawdzeniu otrzymanej dostawyi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  obniżka ceny

  Liczba jednostek pieniężnych, wyrażona procentowo lub kwotowo, o którąobniżono oferowaną nabywcom —> cenę podstawową produktu. O.c. jest in-strumentem często wykorzystywanym, zwłaszcza w handlu detalicznym, w celu:dostosowania swoich c. do c. konkurentów, przeciwdziałania tworzeniu sięnadmiernych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  oferta

  Formalna propozycja ze strony osoby lub przedsiębiorstwa dotycząca dokonaniatransakcji, wykonania pracy lub objęcia stanowiska. W o. są określone istotnewarunki przyszłej umowy (przedmiot, cena, warunki płatności, termin, miejscedostawy). Może być złożona ustnie lub pisemnie. W obrocie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRÓT

  Wymiana dóbr lub środków pieniężnych między —» podmiotami rynkowymiw związku z zawieraniem transakcji kupna-sprzedaży. Termin używany w wieluznaczeniach, głównie dla odzwierciedlenia ilości lub wartości sprzedaży w jedno-stkach —> zbytu, —> hurtu lub —> detalu, a także w instytucjach finansowych(banki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  oferta refundowana

  nstrument —» promocji dodatkowej, polegający na zwrocie części zapłaty poprzedłożeniu dowodu zakupu. O.r. wykorzystuje się zazwyczaj w —> aktywizacjisprzedaży towarów „problemowych", relatywnie drogich (np. sprzętu radiowo--telewizyjnego, mebli, samochodów). Głównym celem o.r. jest odwrócenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja

  Metoda gromadzenia informacji, polegająca na dokonywaniu spostrzeżeń w spo-sób zamierzony, planowy i systematyczny w celu znalezienia odpowiedzi naokreślone i wyraźnie postawione pytania. Osoba prowadząca o. jest obser-watorem. Obiektem o. mogą być zarówno osoby, ich zachowania, jak i przed-mioty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNE warunki dostaw

  Przepisy wydawane przez organy administracji państwowej lub szczegółoweporozumienia regulujące zasady i tryb postępowania przy zawieraniu, wykonywa-niu i rozliczaniu umów dostawy. O.w.d. regulują: 1) tryb zawierania, zmianyi rozwiązywania umów, 2) sposób określania w umowach przedmiotu transakcji,jakości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt

Do góry