Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  pERCEPCJA SLOGANÓW REKLAMY

  Proces postrzegania, przetwarzania i przyswajania przez odbiorcę (adresata) treściprzekazu, zakodowanego w formie sloganu reklamowego. Jako wynik złożonych,psychicznych procesów percepcji i wartościowania informacji pojawia sięokreślona reakcja —» odbiorcy reklamy w postaci uświadomienia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTOCZENIE KONSUMENTA

  Zespół czynników i warunków bezpośrednio lub pośrednio wpływających nazachowania i decyzje —> konsumenta. O. bliższe, czyli oferta dóbr i usług,infrastruktura konsumpcji w miejscu zamieszkania oraz oferta pracy przynoszącejdochód, wywiera wpływ bezpośredni. O. dalsze, tj. instytucje i normy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PILOTAŻ

  Integralna część procesu badawczego (—> etapy badań marketingowych), w którejnastępuje sprawdzanie (testowanie) narzędzi badawczych (kwestionariuszy,materiałów pomocniczych). Celem p. jest ujawnianie i opisanie reakcji —> re-spondenta na poszczególne pytania —» kwestionariusza. P. powinien ujawnićsposób...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTOCZENIE MARKETINGOWE

  Zespół warunków, w jakich przedsiębiorstwo poszukuje szans opłacalnego działa-nia na rynku. Składają się na to wszystkie podmioty rynkowe (—> podmioty rynku),organizacje i różne czynniki, które wpływają na działalność przedsiębiorstwa i jegorezultaty. Na rynku przedsiębiorstwo zderza się z zespołem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PlMS

  Zasada, sformułowana na podstawie badań empirycznych przedsiębiorstw amery-kańskich, określająca związki zachodzące między wielkością i dynamiką zyskuosiągniętymi dzięki powiększeniu udziału przedsiębiorstwa w rynku a realizowa-ną przezeń -> strategią marketingową. Wykorzystywana jako...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakiet

  Jednostka ładunkowa uformowana przeważnie z produktów lub mniejszychjednostek ładunkowych, ściśle do siebie przylegających (np. rury, belki, arkuszeblachy), zabezpieczona za pomocą materiałów spinających (np. taśm, drutu)i przeznaczona do mechanicznego przeładunku.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  plan marketingowy

  Projekcja działań rynkowych obejmująca ustalenia dotyczące: celów działania,wyboru —> rynku docelowego, pozycji produktu względem cech wyrażającychgłówne preferencje nabywców, struktury kompozycji instrumentów oddziaływa-nia na rynek, kosztów planowanych działań (—> budżet marketingu) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panel

  Stała reprezentacja populacji generalnej wybrana do wielokrotnych badań,powtarzanych w regularnych odstępach czasu, zwykle w tym samym zakresieprzedmiotowym (programie badań).

  Forma badań ciągłych oparta na stałej próbie, tj. grupie —> konsumentówi —> gospodarstw domowych, —> punktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODEK HANDLOWY OSIEDLOWY

  Forma koncentracji sieci handlowo-usługowej w osiedlach mieszkaniowych(8-10 tys. mieszkańców). Budowa o.h.o. lub międzyosiedlowych jest podporząd-kowana wspólnej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla. O.h.o. jestnastawiony na zaspokojenie —> potrzeb podstawowych mieszkańców w zakresieartykułów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  plan reklamy

  Dokument określający zakres i strukturę działań reklamowych przedsiębiorstwai łączący zasoby posiadanych środków (—> budżet promocji) z zadaniamiw zakresie —> komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. P.r. jest częścią-> planu marketingowego i —> biznes planu przedsiębiorstwa. Istotnym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt

Do góry