Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  planowanie marketingowe

  —> Funkcja zarządzania marketingowego polegająca na ustalaniu, w nawiązaniudo ogólnych celów i strategii przedsiębiorstwa, pożądanych celów rynkowychoraz sposobów i środków ich realizacji. Podstawę p.m. stanowią wyniki—> analizy sytuacji marketingowej oraz —» marketingowe zasady postępowaniaodnoszące...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pomysł na produkt

  Pomysł całkowicie —» nowego produktu lub przystosowanie produktu jużistniejącego do zmieniających się warunków rynkowych, którego to pomysłujeszcze nie przekształcono w określoną —> koncepcję produktu. Ewentualny—» produkt, jaki przedsiębiorstwo może zaoferować na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  podmioty rynku

  Ogół sprzedawców i nabywców działających na rynku. P.r. po stronie podaży sąproducenci, pośrednicy, a także osoby sprzedające własne mienie. P.r. po stroniepopytu mogą być również producenci i pośrednicy, głównie jednak są tokonsumenci. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portfel produktów

  —» Asortyment przedsiębiorstwa.

  Zestaw produktów, które są obiektem zainteresowania przedsiębiorstwa,zostały podzielone na grupy oraz stanowią przedmot odmiennych -» strategiimarketingowych i różnych alokacji zasobów. Racjonalny p.p. opiera się naprzestrzeganiu właściwych proporcji między...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pole rynkowe przedsiębiorstwa

  Obszar rzeczywistej i/lub potencjalnej rynkowej aktywności przedsiębiorstwa.P.r.p. jest określane w trzech wymiarach, które wynikają z klasyfikacji potrzebi odpowiadających im produktów, klasyfikacji nabywców oraz przestrzennegowyodrębnienia rynków. Zdefiniowanie p.r.p. stanowi punkt wyjścia —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka cen

  Zbiór działań przedsiębiorstwa podejmowanych w celu skoordynowania sposo-bów —> kalkulowania cen produktów z decyzjami dotyczącymi wyboru —> rynkudocelowego, tworzenia i/lub utrwalania —> image firmy i wykorzystania pozo-stałych —» instrumentów marketingu. P.c. pełni rolę pomocniczą wobec —» strate-gii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  polityka cen „offprice"

  Odmiana polityki niskich cen stosowanej w masowym obrocie produktamimarkowymi oraz o ponadprzeciętnej jakości, wykorzystywana w handlu detalicz-nym. Politykę tę stosują duże firmy handlowe, które mogą ustalać niskie c. natowary o relatywnie wysokiej jakości poprzez obniżanie marż poniżej ichprzeciętnej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODEK HANDLOWY PERYFERYJNY

  Wielofunkcyjny, wielkopowierzchniowy kompleks zakładów handlu detalicznegozlokalizowany na obrzeżach większych skupisk ludności. O.h.p. funkcjonujązgodnie z zasadą „kompletny zakup za jednym razem". Odciążając —> ośrodkihandlowe śródmiejskie oraz —> ośrodki handlowe dzielnicowe, o.h.p. „przyciąga-ją"...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASAŻ HANDLOWY

  Budowlano-architektoniczna forma zgrupowania —> punktów sprzedaży detalicz-nej i placówek usługowych w centrach starych miast, zlokalizowanych prostopad-le do ulicy, niejako w głębi budynku frontowego. Sklepy rozmieszczone po obustronach zamkniętego i zadaszonego przejścia (łącznika dwóch równoległych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODEK HANDLOWY ŚRÓDMIEJSKI

  Celowa koncentracja sklepów z artykułami częstego i okresowego zakupu oraz siećsklepów wysoko wyspecjalizowanych, tzn. o asortymentach wąskim i głębokim,obejmująca również artykuły luksusowe i rzadko nabywane. O.h.ś. występująw miastach od 250 tys. mieszkańców. Głównymi obiektami handlowymi o.ś.są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt

Do góry