Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  promocja wąska

  Rodzaj —> promocji, wyróżniony ze względu na charakter rynku adresatów.W p.w. grupa docelowa jest mniejsza od kręgu potencjalnych nabywców. Grupa tajest w stanie kształtować opinię o promowanym produkcie i/lub firmie (—> lideropinii) i podejmować decyzje zakupowe dotyczące większej grupy konsumentów(np...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  promocja agentów i pośredników

  Rodzaj —> promocji dodatkowej, zorientowanej na zewnętrzne służby sprze-daży: agentów i pośredników przedsiębiorstwa. W p.a. i p. wykorzystuje się ta-kie instrumenty promocji, jak: —> cena zmienna, —> rabaty i premie, promowanielisty dealerów poprzez reklamę finansowaną w całości przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty globalne

  Produkty, których marki są znane na całym świecie (np. Coca-Cola, Jeans, IBM).Ponieważ nabywcy p.g. ujawniają na całym świecie podobne —> preferencje, narynkach p.g. obserwuje się często przejawy tzw. standaryzującego podejścia donarzędzi marketingu, a zwłaszcza do —> promocji (np. używanie takich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetarg

  Zinstytucjonalizowana forma dokonywania zakupu większej ilości dóbr ma-terialnych i —> usług przez przedsiębiorstwa, instytucje, a także osoby fi-zyczne. Celem p. jest wybór najlepszego dostawcy, w tym przypadku podmiotuoferującego najkorzystniejszą —> cenę oraz inne warunki p. Zgodnie z przepisamikodeksu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  promocja dodatkowa

  Zespół różnych instrumentów —> promocji, nie mieszczących się w ramachinnych środków —> komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Instrumentyp.d. wywołują nadzwyczajne, dodatkowe i krótkotrwałe bodźce zwiększającestopień atrakcyjności produktu dla nabywcy i podwyższającego jego skłonność...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  produkty komplementarne

  Produkty, których użytkowanie pociąga za sobą konieczność lub możliwośćnabycia innych. Komplementarność wynika z przyczyn technicznych (eksploata-cja komputera wymaga kupienia oprogramowania), tradycji (np. konsumpcjapewnych dań wymaga odpowiednich trunków) lub mody (np. skompletowaniemodnego stroju)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetarg nieograniczony

  Forma —> przetargu polegającego na dopuszczeniu do udziału w postępowaniuprzetargowym nieograniczonego kręgu zainteresowanych przedsiębiorstw, in-stytucji oraz osób fizycznych. Oznacza to, że oferty zgłoszeniowe do p. mogąskładać zarówno firmy sektora prywatnego, jak i publicznego, firmy duże i małe,z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES USŁUG

  System czynności składających się na u., które zachodzą w określonym czasie.Identyfikacja i opisanie czynności wchodzących w skład p.u. mogą umożliwićwykrycie słabych punktów (punktów krytycznych) systemu, stwarzającychzagrożenie wykonania przez usługodawcę czynności w sposób nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES ZAKUPU

  Sekwencja —» decyzji konsumenta dotyczących nabywania dóbr i usług. Najczęś-ciej w p.z. wyróżnia się następujące fazy: uświadomienia potrzeby, identyfikacjisposobów zaspokajania potrzeby, oceny możliwości wyboru, zakupu i jego oceny.Podejmowanie decyzji o z. nie zawsze odbywa się w taki sam...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie usług

  Proces kreowania wizerunku u. lub organizacji usługowej na rynku. Polega nazaplanowaniu i zdobyciu pożądanej pozycji u. lub organizacji usługowej w świa-domości nabywców, uzyskaniu najbardziej korzystnego miejsca natzw. mapie preferencji konsumenta. W procesie p.u. wyróżnia się trzy etapy:pierwszy — polega...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /976

  praca w formacie txt

Do góry