Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RYNEK INSTYTUCJI I ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH

  Rynek instytucji obejmuje szkoły, szpitale, domy opieki społecznej, więzie-nia i inne i. dostarczające produkty i usługi ludziom znajdującym się pod ichopieką. Ze względu na odrębne cechy i potrzeby tego r. wiele podmiotówwyspecjalizowało się w produkcji i sposobach sprzedaży tym i., tworząc u...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ NOWEGO PRODUKTU

  Działalność, której celem jest uzyskanie —> nowego lub zmodyfikowanegoproduktu lepiej i/lub inaczej zaspokajającego potrzeby dotychczasowe i/lubpotrzeby nowo ujawnione. Procedurę r.n.p. rozpatruje się z punktu widzeniawytwórcy, a więc czynności podejmowanych wewnątrz przedsiębiorstwa. W pro-cesie r.n.p...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK NABYWCY

  Stan, w którym istnieją takie relacje między strumieniami podaży a ujawnionympopytem, przy których sprzedawca jest zmuszony respektować życzenia n.i świadczyć usługi na poziomie przyjętym przez dane społeczeństwo. Mechanizmr.n. jest przede wszystkim mechanizmem konkurencji pomiędzy różnymi dostaw-cami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICOWANIE CEN

  Postępowanie sprzedawców ustalających c. wg popytu, wyrażające się w określa-niu c. produktu w zależności od: typu obsługiwanych konsumentów (—> segmenturynku), wersji produktu, czasu i miejsca oferowania produktu. Podstawowymczynnikiem umożliwiającym r.c. jest zjawisko niejednakowej —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK OLIGOPOLISTYCZNY

  Rynek zdominowany przez niewielką liczbę producentów, na który trudnowkroczyć. Istotą oligopolu jest to, że każdy jego uczestnik musi uwzględnićwpływ własnych działań na decyzje stosunkowo nielicznych rywali. Optymalnedecyzje określonej firmy dotyczące wielkości produkcji zależą od jej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK

  Ogół stosunków wymiennych pomiędzy sprzedającymi, oferującymi dobrai usługi (reprezentującymi podaż) a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowaniena określone dobra i usługi, poparte odpowiednimi środkami płatniczymi(reprezentującymi popyt). Można zatem powiedzieć, że r. to zespół...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK PRÓBNY

  Doraźnie dobierany lub stały zespół jednostek —> zbiorowości statystycznej (osób,rodzin, sklepów), które systematycznie udzielają informacji w związku z eks-perymentem przeprowadzanym przez organizatora badań. R.p. wykorzystuje sięstosując sprzedaże próbne, czyli sprzedaże na małą skalę, przed...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA PRODUKTÓW

  Zestaw —> klas produktów mogących zaspokajać jakąkolwiek podstawową grupępotrzeb (np. p. odzieżowe, wyposażenia mieszkań, służące do uprawianiaturystyki i sportu). Termin oznaczający najszersze zgrupowanie p. o zbliżonychcechach funkcjonalnych, bliskoznaczny pojęciu „zespół...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROTACJA ZAPASÓW

  Szybkość obrotu zapasami, która może być wyrażona za pomocą wskaźnikarotacji w dniach lub razach. Wskaźnik rotacji w dniach określa, na ile dnio przeciętnej dziennej sprzedaży (zużycia) wystarczy dany —> zapas przeciętny.Wskaźnik rotacji w razach określa, ile razy należy odnowić zapas przeciętny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZCIĄGANIE MARKI

  Działanie polegające na nadawaniu już stosowanej —> nazwy marki innymproduktom. R.m. może się odnosić do nowych produktów wypełniających lubwydłużających —> linie już wytwarzanych produktów zaspokajających zbliżonepotrzeby (np. włączenie dodatkowego kosmetyku do serii oznaczonej m.„Pollena-Ewa") lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt

Do góry