Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIE BEZPOŚREDNIE

  Jest to umowa między ubezpieczycielem (zakładem ubezpieczeń) sprzedającym usługi ochrony ubezpieczeniowej a ubezpieczającym (osobą kupującą usługę ochrony ubezpieczeniowej). W umowie tej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w postaci wypłaty określonej sumy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRASAT

  Osoba, której wystawca weksla trasowanego poleca zapłacenie sumy wekslowej na rzecz innej osoby. T. nie jest wystawcą weksla, ale zobowiązuje się do zapłaty sumy wekslowej w momencie akceptacji weksla trasowanego. Po zaakceptowaniu weksla t. staje się głównym dłużnikiem weksla trasowanego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URUCHAMIANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

  Uruchamianie środków na wydatki budżetowe odbywa się w drodze przekazywania środków pieniężnych na rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych - odpowiednich dysponentów środków budżetowych, przez obciążenie centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. W budżetach jednostek samorządu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDOSTĘPNIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa, a także opinii wraz z raportem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

  Powołany ustawą z 29 kwietnia 1985 r. o TK. Zakres działania TK poszerzyły nowele konstytucyjne z 1989 i 1992 r. Natomiast Konstytucja RP z 1997 r. wprowadziła w regulacji TK tak znaczne zmiany, że konieczne stało się uchwalenie w 1 sierpnia 1997 r. nowej ustawy o TK. Trybunał Konstytucyjny jest organem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDZIAŁ

  Proces gospodarowania jest nierozerwalnie związany z istnieniem prawa własności. Przedsiębiorstwa prowadzą bowiem swą działalność, korzystając z majątku przekazanego im przez ich właścicieli, którzy zachowują dla siebie pewne prawa wynikające z udostępnienia posiadanego kapitału. W praktyce...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /10 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA RENTOWE

  System świadczeń pieniężnych, z których finansowane są wypłaty rent z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków pogrzebowych oraz koszty prewencji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TESTY ZGODNOŚCI

  Statystyczne próbkowanie zgodności przeprowadzamy dla tych podsystemów kontroli wewnętrznej, którym zamierzamy zaufać. Stosujemy je, jeżeli w toku rozpoznania systemu kontroli wewnętrznej firmy wstępnie oszacowaliśmy, że ryzyko kontroli jest umiarkowane lub niskie.

  Wyrywkowe t.z. mają na celu uzyskanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

  Element sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w II dziale ubezpieczeń. Rachunek ten charakteryzuje jego rentowność osiąganą na zasadniczej, ubezpieczeniowej, tzw. technicznej działalności. Porządek przedstawianych w technicznym rachunku wyników przychodów technicznych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PUBLICZNE

  Są nimi: dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt

Do góry