Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WALUTA

  Jednostka pieniężna będąca prawnym środkiem płatniczym w danym kraju, a także taka, która została wycofana z obiegu, ale podlega wymianie. Z punktu widzenia danego kraju wyróżnia się: 1) w. krajową, czyli pieniądze będące w danym kraju prawnym środkiem płatniczym (np. w Polsce - waluta polska, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZĘDY KONTROLI SKARBOWEJ

  Jednostki organizacyjne kontroli skarbowej zatrudniające inspektorów kontroli skarbowej i innych pracowników. Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /9 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI W WYNIKU NETTO

  Kategoria związana z procedurą konsolidacyjną podejmowaną przy sporządzaniu sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznaczają prawa do przyrostu aktywów netto (tj. wyniku finansowego) wykazywanego w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przynależne akcjonariuszom i udziałowcom mniejszościowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

  System świadczeń pieniężnych przysługujących ubezpieczonym w razie choroby, niezdolności do pracy, starości, śmierci, macierzyństwa itp. realizowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obejmuje ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA KREDYTU

  Umowa konsensualna i dwustronnie zobowiązująca; zgodnie z nią bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w u.k...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

  Ubezpieczenia te obejmują: obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia dobrowolne, obowiązkowe ubezpieczenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA O BUDOWĘ

  Kontrakt budowlany, umowa o usługę budowlaną, umowa, której przedmiotem jest budowa składnika majątku trwałego lub grupy tych składników ściśle ze sobą powiązanych lub wzajemnie zależnych pod względem projektowym, technologicznym, ostatecznego przeznaczenia lub sposobu użytkowania.

  Ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

  System powszechnych świadczeń rzeczowych (leki, leczenie itp.) przysługujących ubezpieczonym w razie choroby, śmierci, macierzyństwa, niezdolności do pracy, oparty na zasadach: solidarności społecznej, samorządności, samofinansowania, prawa wolnego wyboru lekarza i NFZ, zapewnienia równego dostępu do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRASANT

  To wystawca weksla trasowanego, który wydaje innej osobie polecenie bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty na rzecz osoby trzeciej. Jest on głównym dłużnikiem wekslowym do momentu akceptacji weksla przez trasata. Po akceptacji t. staje się dłużnikiem wtórnym.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO

  Jest umową nazwaną i konsensualną. Przez u.r.b. bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych na czas oznaczony lub nieoznaczony oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Umowa ta musi dla swej ważności być sporządzona na piśmie i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 768

  praca w formacie txt

Do góry