Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Sklep

  Stały obiekt architektoniczny, odpowiednio zaprojektowany i urządzony, realizu-jący podstawowe funkcje sprzedażowe dóbr dla konsumentów. S. posiada,w zależności od technologii sprzedaży, wyodrębnioną salę sprzedażową, pomie-szczenia magazynowe, biurowe i socjalne dla personelu. S. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sklep fabryczny

  Stały —> punkt sprzedaży detalicznej zorganizowany przez producenta w celubezpośredniej sprzedaży własnych wyrobów. S.f., zwany także s. firmowym,jest ważnym ogniwem w kształtowaniu rynku przedsiębiorstwa oraz pozys-kiwaniu informacji rynkowych. Sklepy te tworzą dodatkowy —> kanał dystry-bucji, często...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA STAPELA

  Rodzaj s. postaw (—> skale postaw) zbudowanej na wielopozycyjnej —> ska-li nominalnej, składającej się z 10-11-stopniowych —> skal porządkowych,zwykle jednobiegunowych, ograniczonych z jednej strony najwyższą ocenąpozytywną lub negatywną. Służy do pomiaru zarówno kierunku, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALE PROSTE

  Rodzaj najprostszych pojedynczych —> skal pomiarowych służących do iden-tyfikacji cech badanych obiektów. Wyróżnia się: —> skalę nominalną, —> skalęporządkową, —> skalę przedziałową (interwałową) i -» skalę ilorazową (stosun-kową).

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE

  Technika równoczesnego skalowania wielu cech i postaw. Każdy obiekt jesttraktowany jako punkt w przestrzeni wielowymiarowej, którego współrzędnymisą cechy niemierzalne związane z miarami podobieństwa. Celem s.w. jestidentyfikacja zbiorów obiektów na podstawie miar odległości wynikającychz porównań parami...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA ILORAZOWA

  Instrument pomiarowy, w którym liczby przypisane obiektom bądź ich cechomreprezentuje pełny analityczny pomiar. Skale te pozwalają określić, ile razy danyobiekt jest większy lub lepszy od innego obiektu. S.i. mają naturalny lub absolutnypunkt zerowy, przed którym dany pomiar jeszcze nie istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA NOMINALNA

  Instrument pomiarowy, w którym symbole przypisane danym obiektom po-zwalają na ich umiejscowienie w jednym i tylko jednym zbiorze wzajemniewyłączających się i wyczerpujących klas, bez możliwości ich uszeregowania, np.numery: rejestracyjne samochodów, statystyczne wyrobów, kodowe miejscowo-ści, telefoniczne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA PORZĄDKOWA

  Instrament pomiarowy, w którym liczby, litery lub inne symbole przypisa-ne obiektom wskazują na ich uporządkowanie. Dla ustalenia porządku korzystasię z —> rangowania. S.p., mimo że wskazują na uszeregowanie obiektów zewzględu na wyróżnione cechy, nie informują, o ile jeden obiekt różni się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA PRZEDZIAŁOWA

  Instrument pomiarowy pozwalający ustalić odległości między obiektami zewzględu na daną cechę i w konsekwencji porównać różnice między przypisanymiim liczbami. Można więc ocenić, o ile jeden obiekt jest większy lub lepszy oddrugiego. S.p. mają ustaloną jednostkę pomiaru, lecz nie mają naturalnego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewóz, spedycja, przechowywanie

  Zezwolenie zagraniczne to dokument otrzymywany na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa lub organizacji międzynarodowej przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i upoważniający go do wykonywania międzynarodowego transportu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /11 197

  praca w formacie txt

Do góry