Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Stosowanie cen jednostkowych

  Ustalanie c. produktu zgodnie z obowiązkiem nakładanym przez ustawodawstwocenowe na sprzedawcę, aby informował nabywcę o —> cenie jednostkowejproduktu, jeśli produkt jest oferowany w opakowaniach zawierających różneilości jednostek produktu. Umożliwia to nabywcy porównywanie c. za daną ilośćproduktu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż obwoźna

  Metoda zaopatrywania ludności w dobra konsumpcyjne za pośrednictwemsamochodów-sklepów. Stosowana zwłaszcza w rejonach rozproszonego osadni-ctwa, rejonach trudno dostępnych, gdzie nie jest dostatecznie rozwinięta stała—» sieć handlowa. Samochody docierają do małych skupisk ludności wgokreślonego planu, w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spedytor

  —> Instytucja rynkowa, która zajmuje się organizowaniem procesu przemiesz-czenia towaru od dostawcy do odbiorcy. Proces ten obejmuje takie czynności, jak:przygotowanie ładunku do przewozu, sporządzanie dokumentacji transporto-wych, ubezpieczanie ładunku i załatwianie formalności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  sprzedaż osobista

  Instrument —> promocji (—» promotion-mix), polegający na prezentowaniu ofertyfirmy w toku bezpośredniej rozmowy sprzedawcy z potencjalnym nabywcą w celudoprowadzenia do zawarcia transakcji. Zakres s.o. w marketingu jest znacznieszerszy w stosunku do tradycyjnej s. Nie ogranicza się ona bowiem tylko do s.w sieci...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  spirala reklamy

  Zjawisko zmienności funkcji reklamy w poszczególnych fazach —> cyklu życiaproduktu na rynku. W fazie wprowadzania r. znajduje się w tzw. stadiumpionierskim, pełniąc głównie funkcje informacyjne. W fazie wzrostu r. przechodziw stadium konkurencyjne, w którym zasadniczym zadaniem staje się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standaryzacja

  Działalność zmierzająca do ograniczenia liczby odmian dóbr łub usług celemumożliwienia wytwórcy korzystania z ekonomii skali. Jest najczęściej realizo-wana poprzez wybór: 1) jednego lub kilku produktów spośród wielu ist-niejących i uznanie go za typowy dla danej grupy, 2) najlepszych z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  spis

  Metoda —> pomiaru bezpośredniego polegająca na okresowym rejestrowaniustanu rozwoju danego zjawiska w ściśle określonym czasie. Celem s. jestokresowa kontrola zmian badanego zjawiska w czasie. S. może dotyczyć ludności(wówczas określa się go mianem cenzusu) albo rzeczy (nosi wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standaryzacja strategii w marketingu międzynarodowym

  Oferowanie konsumentom tego samego produktu po identycznych cenach przezjednakowe kanały dystrybucji i wspieranego przez identyczne kampanie promo-cyjne we wszystkich krajach, w których działa dane przedsiębiorstwo (ujęciedosłowne). W praktyce pojawia się dylemat, które elementy —» strategiimarketingowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sponsorowanie

  Instrument —> promocji i —> public relations, którego istotą jest subsydiowanieważnych lub atrakcyjnych — z punktu widzenia —> image firmy — dziedzin życia 

  społecznego: .sportu, sztuki, kultury, nauki, edukacji, ekologii itp. Wsparciefinansowe lub rzeczowe udzielane przez sponsora jest „nagłaśniane" w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stereoreklama

  Rodzaj reklamy wykorzystującej równocześnie dwa lub więcej środków masowe-go przekazu, np. prasę i radio, kino i telewizję. Następuje w ten sposób„przerzucenie pomostu reklamowego", zwiększenie zasięgu i wzrost praw-dopodobieństwa przekształcenia audytorium przekazu reklamy w —> rynekdocelowy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt

Do góry