Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  strategia naśladowcy

  Jeden z typowych wariantów strategii konkurencji dotyczący przedsiębiorstwzajmujących dalszą pozycję na danym rynku i nie dysponujących zasobamipozwalającymi na podjęcie skutecznej walki z bezpośrednim konkurentem. N.,imitując postępowanie lidera w pełnym lub tylko ograniczonym zakresieobsługiwanego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA DYSTRYBUCJI

  Formułowanie długofalowych celów i koncepcji działań dotyczących dystrybucjina podstawie przewidywania zmian oczekiwanych w otoczeniu przedsiębiorstwa.S.d. określa zasady współdziałania firmy z partnerami uczestniczącymi w roz-mieszczaniu jej produktów na rynku i oferowaniu ich do sprzedaży. Wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia nisz rynkowych

  Jeden z wariantów strategii konkurencji polegający na unikaniu konfrontacji nacałym rynku przez odkrywanie i zagospodarowywanie wąsko wyspecjalizowa-nych dziedzin działalności (specyficznych potrzeb i preferencji określonych grupnabywców), które z uwagi na ograniczoną pojemność i/lub wymagany...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA EMPIRYCZNA

  Strategia, którą stosuje przedsiębiorstwo na podstawie zebranych doświadczeńwłasnych i/lub konkurentów, nie należąca do kanonu wiedzy marketingowej. Jejelementy mogą również pochodzić z obserwacji skutecznych zachowań marketin- 

  gowych przedsiębiorstw należących do innych sektorów. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia normatywna

  Rodzaj strategii przedsiębiorstwa tak ogólnej, jak i marketingowej, zdeter-minowanej wynikami analizy strategicznej. S.n. jest na tyle zweryfikowanaempirycznie, że należy do kanonu wiedzy strategicznej, w tym —> marketingustrategicznego. S.n. jest zalecana kierownictwu przedsiębiorstwa do stosowaniaw ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA LIDERA RYNKOWEGO

  Jeden z typowych wariantów strategii konkurencji dotyczący przedsiębiorstwzajmujących wiodącą pozycję na określonym rynku. L. dąży do utrzymania lubumocnienia zajmowanej pozycji rynkowej przez aktywne oddziaływanie na rynek(powiększanie rynku i intensyfikację popytu), politykę innowacyjną w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia penetracji rynku

  Strategia rozwoju przedsiębiorstwa polegająca na zwiększaniu przychodów przezintensyfikowanie sprzedaży dotychczasowych produktów na dotychczasowymrynku zbytu. Wzrost sprzedaży może być realizowany przez: 1) wywoływaniezwiększonego zapotrzebowania ze strony dotychczasowych klientów firmy,2) przyciąganie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA MARKETINGOWA

  W szerokim rozumieniu pojęcie to bywa utożsamiane z —> marketingowymizasadami postępowania. W rozumieniu szczegółowym odnosi się do określonegoprzedsiębiorstwa lub jego wyodrębnionej części i oznacza system średnio-i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramydla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA CENA/ILOŚĆ

  Strategia oddziaływania na rynek oparta na zasadzie: „duży obrót — mały zyskjednostkowy". Jest adresowana do —> nabywców cenowych. Podstawowymwarunkiem skutecznej realizacji s.c./i. jest maksymalna redukcja jednostkowychkosztów wytwarzania i marketingu. Oznacza to daleko posuniętą standaryzacjęproduktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia

  Ogólna charakterystyka stosowanego lub planowanego sposobu osiągania okreś-lonego celu w złożonej sytuacji decyzyjnej. Miarą złożoności sytuacji są licz-ba i stopień współzależności zmiennych decyzyjnych. Formułowanie s. polegana wyodrębnieniu zmiennych o podstawowym znaczeniu, ich analizie i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt

Do góry