Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  TEST RYSUNKOWY

  Technika projekcyjna będąca graficzną odmianą —> testu uzupełniania zdań.Test ten składa się z jednego lub kilku rysunków przedstawiających rozmowędwu lub więcej osób. Wypowiedzi są ujęte w „dymkach" lub „balonikach",z których co najmniej jeden jest pusty. Zadaniem —> respondenta jest ułożeniei...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  test skojarzeń słownych

  Technika projekcyjna polegająca na zbieraniu informacji, w której bodźcemkierowanym do —> respondenta jest pojedynczy wyraz. Respondent udzielaspontanicznej odpowiedzi. T.s.s. ma wiele cech podobnych do —> testu uzupeł-niania zdań. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMIN DOSTAWY

  Termin przekazania d. kupującemu. Niedostarczenie d. w ustalonym dniu lubokresie powoduje skutki określone w umowie lub —> ogólnych warunkach dostaw.Terminowość d. można oceniać na podstawie wskaźnika relacji liczby d.opóźnionych do otrzymanych ogółem.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMS OF TRADE

  Stosunek, w jakim jedne dobra wymienia się na inne w obrocie między-narodowym. Cenowe t.o.t. wyrażają stosunek cen towarów eksportowanych docen towarów importowanych; towarowe t.o.t. — proporcje ilościowe, w jakichposzczególne towary uczestniczące w obrocie międzynarodowym są wzajemniewymieniane;...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST KINOWY

  Metoda pomiaru skuteczności reklamy. Jej istota sprowadza się do oceny zmianpreferencji nabywców uczestniczących w eksperymencie (np. w sali kinowej)i pomiaru stopnia ich gotowości do zakupu reklamowanego produktu. Skutecz-ność reklamy mierzona za pomocą t.k. wyraża się zmianą ostatecznych decyzjinabywców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST LABORATORYJNY

  Technika projekcyjna polegająca na ocenie danego produktu w laboratorium. T.l.powinien dostarczyć informacji o cechach technicznych i użytkowych produktu,które później porównuje się z przyjętym wzorcem. Wynik porównania stanowipodstawę oceny produktu.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria trzech uderzeń

  Koncepcja —> kampanii reklamowej H. Krugmana, wg której, aby niezde-cydowany nabywca podjął decyzję zakupu konieczne są „trzy uderzenia re-klamowe": pierwsze wywołuje potrzebę i zainteresowanie produktem, drugieinicjuje proces dekodowania oferty i wartościowania postrzeganych alternatywzakupu, trzecie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Targi

  Miejsca spotkań handlowych organizowanych regularnie, zawsze w tym samymośrodku, w ustalonych odstępach czasu i o ograniczonym z góry czasie trwania.Zadaniem t. jest umożliwianie uczestnikom zaprezentowania wzorów ich wy-twórczości w celu dokonania —> transakcji handlowych. Podstawowymi funk-cjami t. są:...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teorie zarządzania marketingowego

  Teorie lub podejścia teoretyczno-metodyczne do problematyki —» zarządza-nia marketingowego. Wyróżnia się —jako podstawowe — podejścia: funkcjo-nalne, decyzyjne i instrumentalne. W podejściu funkcjonalnym istotę i przed-

  miot z.m. wyprowadza się z t.z. zorientowanej na funkcje przedsiębiorstwa:podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Targowisko

  Wyodrębnione formalnie przez władze lokalne miejsca wewnątrz jednostekosadniczych, w których jest prowadzona sprzedaż głównie płodów rolnych,a niekiedy także innych artykułów codziennego użytku bezpośrednio przez ichproducentów, rzadziej pośredników. W Polsce funkcjonują dwa rodzaje t.:t. rolnicze oraz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt

Do góry