Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WCZEŚNI NAŚLADOWCY

  Grupa konsumentów akceptujących innowacje szybko, ale po pewnym namyśle.W.n. są nieźle wykształceni, średnio zamożni, dużo czytają i mają liczne kontaktyspołeczne w środowisku lokalnym, co pozwala im pełnić role miejscowych—> liderów opinii. Są podatni na pozapersonalne środki promocji i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wybór kanału dystrybucji

  Podjęcie decyzji o korzystaniu z określonego typu —> kanału(ów) dystry-bucji, jego(ich) struktury oraz rodzaju powiązań umownych pomiędzy uczest-nikami k. Proces w.k. składa się z następujących etapów: 1) sformułowania ce-lów polityki dystrybucyjnej przedsiębiorstwa, 2) identyfikacji —> ka-nałów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WDRAŻANIE POLITYKI CEN

  Ogół decyzji dotyczących szczegółowych sposobów postępowania w ramachobranego —> kierunku polityki cen. Sprzedawca ustala w szczególności, czybędzie stosował —> cenę zwyczajową, czy —> cenę zmienną lub ich kombinacje.Zakładając stosowanie c. zmiennych, sprzedawca określa z kolei zasady dokony-wania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania konsumpcji

  Determinanty polityczne, gospodarcze i społeczne określające poziom i strukturęspożycia w okresach krótkich, średnich i długich. Determinanty te możnapodzielić na trzy grupy: 1) u. ustrojowe, 2) u. związane ze strukturą gospodarkii 3) polityka gospodarcza i społeczna. U. ustrojowe obejmują zbiór...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uniwersalny kod produktu

  System oznaczania towarów składający się z dwunastu cyfr, stosowany w USA.Każda liczba k. jest tworzona przez dwa czarne pasemka i dwie jasne przegrody.System składa się z siedmiu modułów, tj. jasnych i ciemnych linii tej samejszerokości. Oznaczenie kodowe jest podzielone na strony lewą i prawą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi

  Działalność dostarczająca określonych korzyści, które nie są koniecznie związaneze sprzedażą dóbr materialnych lub innych u. (ujęcie marketingowe wg AMA— American Marketing Association). Do wytwarzania u. mogą, lecz nie muszą,być wykorzystywane dobra materialne, jednak w sytuacji, gdy są one...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcja rzeczywista

  Rodzaj t. giełdowej, która polega na dostarczeniu lub poleceniu dostarczeniatowaru do miejsca wskazanego przez nabywcę natychmiast bądź w określonym,krótkim czasie. Płatności są uiszczane przy dostawie sprzedanego towaru.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZESTNICY GIEŁDY

  Grupa osób warunkowo zaangażowanych w prace —> giełdy. Podobnie jakczłonkowie g., —> maklerzy oraz goście, u.g. wchodzą w skład podmiotów rynkugiełdowego. Mają prawo zawierania transakcji giełdowych, ale nie korzystają zezniżek przysługujących członkom g. Biorą oni udział w zebraniach g., lecz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transakcja terminowa

  Rodzaj t. giełdowej, w której strony, ustalając przewidywaną cenę w danymterminie, spodziewają się określonych korzyści. Kupujący oczekuje, że w momen-cie finalizowania t. cena będzie wyższa niż przewidziana w kontrakcie, sprzedają-cy zaś oczekuje ceny niższej. W chwili finalizowania t. jedna lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  umowa kupna-sprzedaży

  Zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej osób (kontrahentów) zmierzającychdo ustanowienia, zmiany lub zniesienia określonego przez strony stosunkuprawnego. U.k.-s. jest szczególną odmianą u. dwustronnie zobowiązujących,w których świadczenie jednej strony zobowiązuje drugą do ekwiwalentnegoświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt

Do góry