Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  wybór między mediami

  Decyzja dotycząca w. optymalnego zestawu m. spośród wszystkich nośnikówreklamy dostępnych i branych pod uwagę przez przedsiębiorstwo. W.m.m.oznacza rozdysponowanie —> budżetu promocji między —> reklamę prasową,—> reklamę radiową, —» reklamę telewizyjną, —> reklamę pocztową, —> reklamękinową i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wiązanie poziome cen

  Ustalanie wysokości —» ceny sprzedaży produktu w wyniku porozumień pomię-dzy sprzedawcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu towarowego(zbytu, hurtu, detalu), tworzącymi tzw. price ring. Porozumienia te, przybierającepostać zmowy formalnej lub działań prowadzących pośrednio do uzgodnienia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  użyteczność kanału dystrybucji

  Stopień spełnienia oczekiwań określonego segmentu nabywców przez —> kanałdystrybucji danej firmy. Oczekiwania nabywców związane z obsługą dys-trybucyjną dotyczą długości cyklu realizacji zamówienia, łatwości złożenia tegozamówienia, pewności dostaw, gotowości dostarczenia produktów w odpowied-nich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizerunek marki

  Zespół cech (atrybutów) kojarzonych przez konsumentów z produktem mar-kowym, nadających mu w ich świadomości i podświadomości unikalną wartość(tworzących „osobowość" m.). W.m. jest postrzegany jako kompozycja (ponie-kąd unikatowych) korzyści (np. niezawodności, trwałości, nowoczesności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  wabienie ceną

  Kalkulowanie c. detalicznych kilku wybranych, zwykle popularnych produktów,na poziomie wyraźnie niższym od c. pozostałych produktów, składających się naoferowany nabywcom —> asortyment towarów. Intensywna reklama produktów

  o niższych c. powinna wywołać wzrost zainteresowania nabywców całą ofertą

  i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA cenowa

  Interakcje zachodzące między firmami rywalizującymi nadanym rynku, wyraża-jące się w —> zaniżaniu cen. Proces ten jest wywoływany zwykle na —> rynkuoligopolistycznym przez jedną z firm starających się powiększyć swój —> udziałw rynku poprzez prowadzenie agresywnej —> polityki cen. Rezultatem w.c...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warrant

  Dowód, kwit upoważniający do odbioru w uzgodnionym terminie towaruzakupionego na —> aukcji. Z reguły dotyczy to towarów masowych, np. wełny,kauczuku, herbaty, skór surowych, gdyż nabyte na aukcji towary jednostkowe sąrozliczane i odbierane natychmiast z magazynu aukcyjnego lub z magazynówfirmy składowej. Na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik

  Wielkość względna będąca stosunkiem dwóch różnych wielkości. Najczęściejrozróżnia się w. dynamiki, struktury i natężenia. W. dynamiki jest stosunkiemwielkości danego zjawiska w okresie bieżącym do wielkości tego zjawiskaw okresie poprzednim (np. wzrost produkcji, spożycia, płac, dochodu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WCZESNA WIĘKSZOŚĆ

  Grupa konsumentów —> nowego produktu, akceptujących innowacje niecowcześniej od „przeciętnego" konsumenta. Są raczej naśladowcami, ale sporoczytają i poddają się (i w pewnym stopniu reagują) działaniom promocyjnym.Tworzą ok. 34% —» rynku docelowego. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik korelacji

  Miara siły zależności między badanymi —> cechami w —> populacji generalnej.Może przyjmować wartości z przedziału od -1 do +1. W.k. bliski +1 świadczyo doskonałej k. dodatniej, natomiast w. bliski -1 świadczy o doskonałej k.ujemnej, bliski zaś 0 — o braku współzależności między badanymi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt

Do góry