Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

  Sposób zarządzania oparty na ogólnej filozofii marketingu jako działalnościzmierzającej do osiągania własnych celów przez aktywne kształtowanie rynkui jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klientów. Z.m. wymaga zwłaszcza: 1) doko-nania wyboru lub określenia potencjalnych nabywców i rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ ds. zlecenia

  Wyspecjalizowana grupa pracowników —> agencji reklamowej, pracujących narzecz jednego klienta lub jednego produktu. Tworzą ją dyrektor ds. zlecenia,menedżer z., zespół kreatywny oraz reprezentanci działów: mediów, badaniarynku i produkcji.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

  Dziedzina nauki o z. i obszar działań regulacyjnych w przedsiębiorstwieodnoszących się do wyboru celów długookresowych przedsiębiorstwa, ustalaniaplanów i programów ich osiągania będących narzędziami strategii rozwojowychprzedsiębiorstwa. Cele s. przedsiębiorstwa, jak i sposoby ich osiągania...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  znaczki handlowe

  Popularny środek —> promocji dodatkowej, stosowany przez sklepy, które za ichpomocą „potwierdzają" dokonanie zakupu. Po zgromadzeniu odpowiedniegozestawu z.h. umożliwiają nabywcom otrzymanie w tym samym sklepie stosownejbonifikaty (—> rabatu) przy następnych zakupach. Z.h. stosuje się przeważniew przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIADOWNIA HANDLOWA

  Przedsiębiorstwo trudniące się zawodowo zbieraniem i odpłatnym udzielanieminformacji o firmach. Działalność w.h. polega na zbieraniu stale uaktualnianychinformacji o sytuacji majątkowej firm, ich możliwościach kredytowych, wyni-kach działalności itp. Na tej podstawie zainteresowanym osobom są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zakres cen

  Przedział wielkości c, w którym zawierają się c. produktów o podobnych cechachużytkowych. Z.c. posługują się najczęściej detaliści, zestawiając —> asortymentokreślonych produktów, pochodzących od różnych dostawców, pod względem ichjakości. Tworzą zazwyczaj przedziały c. niskich, średnich i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZGLĘDNA DYNAMIKA RYNKU

  Stosunek —> dynamiki rynku, obliczonej dla danego produktu r/lub obszarugeograficznego, do wskaźnika obrazującego kierunek i intensywność zmianzachodzących w szerszym układzie gospodarczym, stanowiącym właściwąpłaszczyznę odniesienia w celu oceny sytuacji na danym r. Ocena możenawiązywać do ogólnej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki na reklamę

  Wielkość kosztów r. przedsiębiorstwa podawana przez agencje reklamowe, któraumożliwia porównanie rangi, wielkości i pozycji rynkowej tych agencji. Głów-nymi kryteriami analizy typu billing są zazwyczaj: czas antenowy zakupionyprzez agencje i powierzchnia reklamowa w mediach drukowanych. Wyna-grodzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienie

  Wyrażenie zgody na przystąpienie do —> umowy kupna-sprzedaży ze stronynabywcy. Nabywca zamawia zazwyczaj towar po otrzymaniu —> oferty lub 

  przeprowadzeniu —> negocjacji z potencjalnym dostawcą produktów. Z. powinnozawierać m.in. nazwę i adres nabywcy, nazwę produktu, jego ilość, cenę, czasi miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZGLĘDNY UDZIAŁ W RYNKU

  Jeden ze wskaźników pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, obliczany jako stosu-nek własnego u. w danym r. do u. największego konkurenta lub grupynajważniejszych konkurentów. Wskaźnik ten jest stosowany m.in. w —> macierzyBCG jako jeden z wyznaczników pozycji produktów w układzie współrzędnych:—> dynamika...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt

Do góry