Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  WIBID

  Warsaw Interbank Bid Rate, wskaźnik określający roczną stopę procentową, jaką banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Terminy dla ustalanych stóp procentowych są takie same jak dla wskaźnika WIBOR. Wskaźnik WIBID ustala się o godz. 11.00.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG 20

  Warszawski Indeks Giełdowy 20, miejscem ustalania indeksu jest Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (WGPW). Jest to indeks cenowy nieuwzględniający dochodów z tytułu dywidend i praw poboru.

  W indeksie uczestniczą spółki, dla których w wolnym obrocie znajduje się co najmniej 10% akcji i nie jest to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIBOR

  Warsaw Interbank Offered Rate, wskaźnik WIBOR określa roczne oprocentowanie lokat międzybankowych w Polsce. Jest to stopa procentowa, po jakiej banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom.

  Ustalana jest ona jako średnia arytmetyczna stóp procentowych wybranych banków. Wskaźnik ten liczy się dla lokat...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-BANKI

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora bankowego, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora bankowego jest identyczna jak w indeksie WIG. Podobnie jak WIG, indeks WIG-Banki jest indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru.

  Datą bazową do ustalania indeksu jest...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKOŚCI KRYTYCZNE W UJĘCIU GOTÓWKOWYM

  Próg rentowności jest w.k., przy której sprzedaż pokrywa koszty działalności. W tej sumie mieszczą się koszty, które wiążą się z płatnościami (zużycie materiałów bądź płace) i koszty rozrachunkowe (amortyzacja środków trwałych). Ten ostatni rodzaj kosztu nie wymaga bieżących zapłat, środki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-INFORMATYKA

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora informatyki, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora informatyki jest identyczna jak w indeksie WIG. Podobnie też jest on indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru.

  Datą bazową do ustalania indeksu jest 31 grudnia 1998...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOBLOKOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Polega na takiej konstrukcji rachunku wyników, w którym ma miejsce rozdzielenie ogółu kosztów podstawowej działalności operacyjnej na zmienne i stałe, następnie - w celu wyróżnienia kosztów stałych poszczególnych rodzajów działalności, obszarów sprzedaży itp.- wyodrębnia się tyle stopni oddzielnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

  Wartość brutto, odnosi się do wyceny amortyzowanych obiektów majątku trwałego, czyli środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W.p. ustalana jest w momencie nabycia lub wytworzenia tych obiektów i obejmuje cenę nabycia (koszty wytworzenia) włączanych do użytkowania obiektów tego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ FIRMY

  Goodwill, badwill, jest określana przez różnicę pomiędzy ceną nabycia aktywów netto jednego przedsiębiorstwa przez drugie a ich wartością godziwą. Oznacza to, że w.f. powstaje na rynku w wyniku transakcji kupna-sprzedaży jednostki i odpowiada oszacowanym przyszłym korzyściom ekonomicznym - lub ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /12 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ FIRMY SKONSOLIDOWANEJ

  Jest to odrębna pozycja w aktywach skonsolidowanego bilansu (bilansu grupy kapitałowej) obejmująca sumę tzw. dodatnich różnic konsolidacyjnych lub „nadpłat” konsolidacyjnych, które są określane w trakcie procedur konsolidacyjnych w odniesieniu do jednostek z grupy kapitałowej włączanych do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /855

  praca w formacie txt

Do góry