Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Metody liczenia dochodu narodowego

  Dochód narodowy wyrażony jest albo a cenach bieżących, ukształtowanych w danym roku działalności gospodarczej, albo w cenach stałych. Ceny bieżące służą do charakterystyki różnych zjawisk związanych z wytwarzaniem i podziałem dochodu narodowego w danym roku kalendarzowym.

  Ceny stałe to przyjęte...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnić treść kategorii: produkt globalny, produkt krajowy brutto, dochód narodowy

  Produkcja globalna przedsiębiorstwa składa się z - wartości przeniesionej (nabyte z zewnątrz i zużyte w produkcji surowce, materiały, półprodukty, paliwo, energia)

  - wartości dodanej (suma nowo wytworzonej wartości w przedsiębiorstwie, do której z reguły włącza się amortyzację). Inaczej to...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje reprodukcji

  Proces gospodarowania w społeczeństwie, proces produkcji musi mieć charakter ciągły. Aby tę ciągłość utrzymać trzeba odtworzyć, czyli reprodukować wszystkie warunki materialne, niezbędne dla zapewnienia tej ciągłości.

  Reprodukcja polega na odtworzeniu wszystkich warunków niezbędnych dla...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów uwarunkowania adaptacji podaży do popytu i popytu do podaży w warunkach rynkowych

  Adaptacja podaży do popytu odbywa się:

  poprzez dostosowania popytowo – cenowe (warunkiem jest elastyczność cen) – zachodzą w krótkim i długim okresie. W krótkim okresie zmiany w popycie bieżącym lub cenie zachęcają do krótkookresowej zmiany podaży. W długim okresie należy przestawić podaż i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw cechy modelu konkurencji doskonałej, niedoskonałej i monopolu

  a) konkurencja doskonała:

  - duża liczba producentów, każdy ma niewielki udział w ogólnej masie transakcji na rynku,

  - pojedynczy producent nie ma wpływu na cenę (liczy na sprzedaż każdej wyprodukowanej ilości),

  - cena to regulator opłacalności produkcji, weryfikat jej poziomu,

  - giętkość cen,

  -...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów walkę na rynku oraz podział korzyści ekonomicznych w wymianie

  Na rynku toczą się trzy rodzaje walk:

  negocjacyjna – polega na uzgodnieniach warunków najkorzystniejszej sprzedaży i zakupu, negocjuje się cenę i ilość. Sprzedający chcą w jak największym stopniu zwiększyć swoje dochody, a kupujący mniej stracić z dochodów własnych. Dla dostawcy weryfikacja...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie rynku, infrastruktury rynkowej i mechanizmu rynkowego

  Rynek w najogólniejszym znaczeniu jest to miejsce zetknięcia się popytu z podażą, w wyniku czego powstaje cena. Zetknięcie to określają związki popytowo – podażowe występujące na rynkach dóbr spowodowane ceną (zawiązywane za pośrednictwem cen) w otoczeniu instytucji, które to sprzężenie kontrolują...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów implikacje (związki) makroekonomiczne deficytu budżetowego i długu publicznego w Polsce

  Potrzeby pożyczkowe sektora publicznego (inaczej deficyt sektora publicznego) jest to suma deficytu budżetu centralnego i budżetów terenowych oraz deficytu w gałęziach znacjonalizowanych. Dług publiczny jest to całkowite, pozostające do spłaty zadłużenie państwa.

  Jeżeli wyeliminujemy możliwość...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje otwartego rynku w działalności Banku Centralnego

  Operacje otwartego rynku występują, gdy Bank Centralny zmienia wielkość bazy monetarnej kupując lub sprzedając papiery wartościowe na otwartym rynku. Operacje te pozwalają na bezpośrednie oddziaływanie na wielkość bazy monetarnej. Ponieważ podaż pieniądza jest to iloczyn bazy monetarnej i mnożnika...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi informacji turystycznej

  Charakterystyka

  Informacja występuje na wszystkich etapach podróży turystycznej, różny jest jednak jej rodzaj, zakres, forma i stopień niezbędności. Przy udzielaniu informacji należy uwzględnić fakt, że zakres informacji posiadanej przez turystów jest dość zróżnicowany, ale w podstawowej części...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /4 569

  praca w formacie txt

Do góry