Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Kurs walutowy a inflacja

  Eksporterzy nie będą usatysfakcjonowani ze zmian kursu (deprecjacji nominalnej), jeżeli jej tempo będzie niższe niż stopa inflacji, ponieważ wpływa to na wzrost kosztów surowców , robocizny itp. Wówczas inflacja nie będzie w pełni rekompensowana przez zwyżkę dochodów z eksportu w efekcie wolniejszego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /2 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka systemów kursowych

  We współczesnej gospodarce światowej można wyróżnić dwa podstawowe systemy kursowe:

  1) kursu płynnego (floating rate)

  - wyznaczanego przez relacje popytu i podaży na rynku walutowym, czyli kursu kształtującego się na rynku. System kursu płynnego może w praktyce mieć postać kursu formalnie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny dewizowe w handlu zagranicznym

  Przez ceny dewizowe rozumiemy ceny występujące w transakcjach zawieranych na rynku międzynarodowym. Ich poziom jest bliski zwykle obiektywnie kształtującym się „cenom światowym.W konkretnej transakcji handlu zagranicznego cena dewizowa może się odchylać od cen światowych w efekcie oddziaływania wielu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny światowe. Tendencje zmian cen w handlu międzynarodowym

  Cena światowa

  - to cena najbardziej reprezentatywna, najdokładniej odzwierciedlająca koniunkturę panującą na danym rynku międzynarodowym. Cena światowa to wyrażona w pieniądzu światowym wartość towarów będących przedmiotem wymiany międzynarodowej. W ujęciu praktycznym za ceny światowe uznaje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena i kurs walutowy a efektywność transakcji

  Podstawowym kryterium podejmowania decyzji w działalności gospodarczej jest jej efektywność. Najogólniej mówiąc, przez efektywność danej działalności gospodarczej rozumiemy uzyskanie w danym czasie efektów wyższych od nakładów. Ogólnym kryterium efektywności działalności gospodarczej jest wielkość...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych i transakcji zawieranych z krajami trzecimi

  Po wejściu Polski do UE zharmonizowanie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Z godnie z tym opodatkowaniu podatkiem od tawartów i usług podlegają:

  - odpłatna dostawa towarów i odplatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Harmonizacja podatków pośrednich w UE

  Zgodnie z art. 90 TWE, żadne państwo członkowskie nie może nakładać na produkty innych państw członkowskich podatków wewnątrzwspólnotowych wyższych od tych, które nakłada na produkty krajowe.

  Z punktu widzenia procesu harmonizacji podatków pośrednich za niezwykle ważny należy uznać art. 93. WTE w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólna Taryfa Celna (WTO) i Zintegrowana Taryfa Celna (TARIC)

  Wspólna taryfa celna – Polska członkiem WTO od 1 lipca 1995 roku. WTO istnieje od 1995 roku, kiedy to zastąpiło na mocy postanowień Rady Urugwajskiej-GATT. Statuty obu tych organizacji mówią o podnoszeniu poziomu życia przec istotną redukcję ceł i innych barier handlowych oraz eliminację dyskryminującego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /3 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe informacje na temat systemu celnego UE

  Zgodnie z art. 23 Traktatu ustanawiającego Wspulnote Europejską WTE, podstawą wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymiane towarową i obejmuje:- zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym-przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka wspólnej polityki handlowej (cel, zakres)

  Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej polityki handlowejZgodnie z art. 3 wprowadzonym w 01.01.1970 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską wcześniej EWG

  Kraje Wspólnoty prowadzą wspólną politykę handlową , postawą prawną wspólnej PH stanowią art. 131-134 TWE

  Zakres tej polityki określa art...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /tedi Dodano /18.03.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt

Do góry