Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Gusty konsumentów – krzywe obojętności

  Krzywa obojętności – graficzne przedstawienie gustów konsumenta (zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje). Pokazuje wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi taką samą całkowitą użyteczność.

  Wzdłuż każdej krzywej obojętności użyteczność dla konsumenta jest stała...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt dochodowy

  Dostosowanie popytu do zmiany realnego dochodu. Wzrost cen dla wszystkich dóbr normalnych wyraża się zmniejszeniem wielkości popytu.

  W przypadku dóbr zwykłych (normalnych) podwyżka ceny określonego dobra zmniejsza wielkość popytu na to dobro.

  W przypadku dóbr niższego rzędu efekt dochodowy działa w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt substytucyjny

  Zmiany cen nazywamy dostosowanie popytu do samej relacji cen. Oznacza to, że konsumenci odchodzą od dobra, którego cena względna wzrosła, zastępując je różnymi substytutami;

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nachylenie linii budżetowej

  Zależy jedynie od stosunku cen obu dóbr. Nachylenie to jest ilorazem zmiany odległości pionowej przez odpowiadającą mu zmianę odległości poziomej.

  Nachylenie linii budżetowej =    - PA / PB

  gdzie:

  >

  >

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenie budżetowe

  Ograniczenie budżetowe – opisuje różne koszyki dóbr dostępne dla konsumenta.

  Linia budżetowa – wskazuje graficznie maksymalne kombinacje ilościowe dwu dóbr, które może nabyć konsument przy danym dochodzie i danych cenach.

  Równanie linii budżetowej to:          pxX + pyY =...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy elementy modelu zachowań konsumenta

  Dochodu konsumenta;

  Ceny, po których można nabywać poszczególne dobra;

  Gustów konsumenta, pozwalające uszeregować różne kombinacje, czyli koszyki dóbr, według stopnia satysfakcji, jakiej dostarczają one konsumentowi;

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy elastyczność cenowa podaży

  Od możliwości przestawienia się na inną produkcję. Gdy można szybko zmienić profil produkcji, wtedy elastyczność jest wysoka.

   Od kosztów pozyskiwania nowych czynników produkcji

   Od czasu

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy wrażliwość popytu na zmianę ceny

  Poziom ceny

  Przy niskiej cenie określona zmiana ceny, np. podwyżka ceny o 5%, powoduje na ogół słabszą reakcję nabywców niż analogiczna podwyżka przy wysokiej cenie.

  Wysokość dochodu

  Ludzie ubożsi na ogół silniej reagują na zmiany ceny, zwłaszcza dóbr droższych...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność popytu

  Stosunek względnej (procento­wej) zmiany wielkości popytu do względnej (procentowej) zmiany czynnika, który zmianę popytu wywołał.

  Stopień reakcji wielkości popytu na określone dobro (usługę) na zmianę ceny tego dobra (usługi) nazywamy prostą cenową elastyczno­ścią popytu.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /uczen Dodano /06.04.2011 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemieszczenia pracowników

  Przemieszczenia pracowników są związane z awansem, wewnętrzne|przesunięciami wewnętrznymi lub degradacją. Polegają one na planowanych zmianach stanowisk. Są wynikiem indywidualnego rozwoju pracownika lub kolejnym krokiem na ścieżce kariery. Celem zmiany stanowiska może być uzyskanie nowych kompetencji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.04.2011 Znaków /2 191

  praca w formacie txt

Do góry