Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  SYSTEM BANKOWY W POLSCE

   

  Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Polskim po wojnach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /18 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycje polskiej bankowości

   

  Pierwsze formy bankowości w Polsce zaczęły pojawiać się w XV wieku. Pierwszy w Polsce był Bank Pobożny założony przez Piotra Skargę. Specjalizował się w udzielaniu nisko procentowych pożyczek pod zastaw nieruchomości.

  Rozwój banków nastąpił w Warszawie w XVIII w. Powstawały tam domy bankowe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /7 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór bankowy i regulacje ostrożnościowe.

   

  Na mocy ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. został powołana Komisja Nadzoru Bankowego. Jej podstawowym zadaniem jest określanie zasad działania banków w celu zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich depozytów pieniężnych oraz sprawowanie nadzoru nad bankami w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje kredytowo-depozytowe

   

   Poza operacjami otwartego rynku i rezerwą obowiązkową, podstawową kategorią instrumentów polityki pieniężnej stosowanych przez banki centralne są transakcje kredytowo-depozytowe (ang. - standing facilities). Są to transakcje zawierane z bankiem centralnym bezpośrednio z inicjatywy banków, jednakże w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /4 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje otwartego rynku

   

  Operacje otwartego rynku są najważniejszym instrumentem umożliwiającym bankowi centralnemu eliminowanie wahań stóp procentowych na rynku międzybankowym i utrzymywanie ich na poziomie pożądanym z punktu widzenia prowadzonej polityki pieniężnej. Operacje otwartego rynku pozwalają na elastyczne, szybkie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /7 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopy procentowe

   

   

      Zasadniczym instrumentem polityki pieniężnej w systemie bezpośredniego celu inflacyjnego jest kształtowanie stóp procentowych na rynku pieniężnym. Bank centralny działa w warunkach płynnego kursu walutowego, tzn. nie posiada żadnego celu w postaci poziomu kursu złotego do innych walut, jak...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje banku centralnego

   

  W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa kluczową rolę. Pełni on trzy podstawowe funkcje, jako:

  centralny bank państwa - Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych oraz realizuje ich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodowego Banku Polskiego

   

  Podstawowymi organami Narodowego Banku Polskiego są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP. Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta na 6-letnią kadencję. Jest on przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu NBP oraz Komisji Nadzoru Bankowego. Rada Polityki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowelizacja norm ISO 9000

  Idea nowelizacji

  Ciągły postęp nauki i techniki powoduje, że normy opracowywane przez jednostki normalizacyjne dezaktualizują się lub zaczynają odstawać od wymagań praktyki. Mimo, iż standardy wprowadzają ład i porządek w gospodarce, nie powinny stanowić ograniczeń dla jej rozwoju. Każda organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /11 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel inflacyjny

  Charakterystyka

  Cel inflacyjny - Poziom, wokół którego bank centralny zobowiązuje się stabilizować inflację.

  Cel inflacyjny banku centralnego- Banki centralne przyjmowały w ostatnich dziesięcioleciach wiele różnych podejść do polityki pieniężnej. Gama stosowanych rozwiązań sięga od podejść...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.04.2011 Znaków /5 087

  praca w formacie txt

Do góry