Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Dług publiczny

   

  Dług publiczny- jest zaciągany na pokrycie deficytu budżetowego poprzez emisje skarbowych papierów wartościowych, poprzez zaciąganie kredytów w bankach komercyjnych, poprzez emisję obligacji i bonów skarbowych w celu zebrania nadwyżki finansowej z rynku, nie regulowanie zobowiązań podmiotów sektora...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt budżetowy

   

  Deficyt budżetowy to niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków, inaczej nadwyżka wydatków nad dochodami.

   

  Rodzaje deficytu budżetowego:

  - rzeczywisty – to taki, jaki faktycznie wynika z porównania dochodów bieżących i ,

  wydatków bieżących;

  strukturalny – występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłaty adiacenckie

   

  Występują dwa rodzaje opłat adiacenckich. Po pierwsze opłaty adiacenckie wnoszą osoby otrzymujące działki budowlane w wyniku odpowiedniego postępowania prowadzonego przez gminę związanego ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Wartość tych działek musi być wyższa od wartości poprzednio...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /3 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamówienie z wolnej ręki

   

  Zamówienie z wolnej ręki jest trybem, który stosuje się wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie, np. drobne zakupy (do 3 tyś euro).

  Zamówienie w tym trybie przekracza­jące równowartość 20 tyś. euro wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

   

  Celem, którym kieruje się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subwencja

   

  Subwencja - bezzwrotna pomoc finansową, udzielana przez państwo ze środków budżetowych różnym podmiotom w celu wsparcia ich działalności.

  Zazwyczaj w obrębie systemu budże­towego występują dotacje ogólne lub celowe. Dotacje ogólne mają charakter wyrównawczy: służą finansowaniu niedoboru...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /6 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taryfa celna i inne środki taryfowe

   

  Wysokość należnego cła jest iloczynem stawki celnej i wartości (ilości) przewożonego przez granicę celną towaru. Taryfa celna to na ogól usystematyzowane wyszczególnie­nie towarów (nomenklatura), podstaw wymiaru cła i stawek celnych. Pod­stawowymi składnikami taryfy celnej są nomenklatura towarowa i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /5 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochody publiczne

   

  Dochody publiczne - strumienei środków pieniężnych przeznaczone na finansowanie wydatków publicz­nych. Wydatki te związane są. z wykonywaniem zadań publicznych. Dochody publiczne obejmują wszelkie wpływy uzyskiwane przez podmioty prowadzące publiczną działalność finansową. Można je podzielić na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja euroobligacji

   

  Emisja euroobligacji dokonywana jest poza krajem, w którego walucie jest emitowana. Termin zapadalności euroobligacji wynosi od jednego roku do dziesięciu lat. Emisja obligacji gminnych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z uwagi na koszty związane z przeprowadzeniem takiej emisji, jest dostępna przede...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emisja obligacji krótkoterminowych

   

  Emisja obligacji krótkoterminowych może być dokonywana drogą publicznej subskrypcji, jednak nie w obrocie publicznym. Termin realizacji tak emitowanych obligacji nie może być dłuższy od niż rok od daty emisji. Dzięki tej metodzie emitent może kierować propozycję nabycia obligacji do więcej niż 300...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych

   

  Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych: przetarg nieograniczony (jest to forma podstawowa. Oferty składają wszyscy zainteresowani, ilość oferentów nieograniczona, o wyborze oferenta powiadamia się wszystkich zainteresowanych), przetarg ograniczony (ilość oferentów ograniczona, ale nie mniej niż...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt

Do góry