Ekonomia /2 834 prac/

  • Ocena brak

    STRATEGIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM

     

    W ramach zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa rozstrzygane są dwa zasadnicze problemy :

    1. kształtowana jest wielkość i struktura aktywów bieżących, która ma zapewnić niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz optymalizację kosztów zaangażowania tych aktywów.

    2. pozyskiwane są...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 393

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Optimum Pareto

     

    Optimum Pareto, optymalny podział zasobów pieniężnych powinien być zgodny z zasadą zrównania marginalnych użyteczności konsumpcyjnych poszczególnych dóbr konsumpcyjnych, warunek Pareto jest spełniony, jeśli w wyniku zmiany struktury wydatków wzrost użyteczności dla jednej grupy nie spowoduje...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /390

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Agregaty pieniężne

     

    Agregaty pieniężne –M0-pieniądz banku centralnego, baza monetarna, pieniądz o najwyższej sile, bilety banku centralnego, bilon depozyty na rachunku BC, M1 pieniądz o ścisłym znaczeniu, pieniądz gotówkowy w obiegu +depozyty na każde żądanie rozporządzalne czekiem, M2 –pieniądz potencjalny...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /805

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Formy organizacyjno – prawne gospodarki budżetowej

     

    Jednostki budżetowe – Są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu (albo budżet państwowy albo samorządowy w zależności od tego, jakiego rodzaju są to jednostki: czy państwowe czy samorządowe). Dochody, które te jednostki...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 628

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ BY OBCY KAPITAŁ NAPŁYWAŁ DO POLSKI

     

    Reprezentujący inwestorów menedżerowie z kilku krajów Europy twierdzą, że atrakcyjność Polski wzrasta ze względu na coraz większą stabilność gospodarczą, duży rynek oraz rosnącą siłę nabywczą ludności. To jednak wciąż za mało. W Polsce należy położyć nacisk na rozwój nowoczesnej...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 046

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CZYNNIKI ZNIECHĘCAJĄCE IWESTORÓW DO IWESTOWANIA W POLSCE

     

    Tempo napływu inwestycji zagranicznym w ostatnim okresie uległo znacznemu pogorszeniu. Wpłynęło na to wiele czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Jest to zjawisko niekorzystne, gdyż prowadzi to do marginalizacji znacznej części kraju.

    Do czynników zewnętrznych powodujących słabnące...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /1 789

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA NAPŁYWANIE KAPITAŁU DO POLSKI

     

    Rok 2000 był dla Polski, rokiem rekordowym pod względem napływu obcego kapitału. Inwestycje według PAIZ, w tym okresie wyniosły 10,6 mld. USD. Zaś w latach następnych obserwowano spadek. PAIZ przewiduje, że już w roku 2003 możemy spodziewać się wzrostu napływu kapitału zagranicznego w granicach 6...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /4 764

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przyczyny powstawania długów publicznych

     

    Kiedy powstaje dług publiczny ? Wtedy, gdy strumień dochodów jest innych rozmiarów niż strumień wydatków. W wyniku porównania powyższych czynników zauważymy, iż powstaje bądź nadwyżka bądź deficyt budżetowy. Nas interesuje zjawisko deficytu. Mówiąc krótko kiedy deficyt budżetowy jest większy niż...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /2 514

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rodzaje długu publicznego

     

    Kiedy władze publiczne planują wydatki a nie chcą przez to zwiększać podatków nie mając jednocześnie możliwości zrobienia cięć w wydatkach bo większość z nich to wydatki konieczne władze zmuszone są do zaciągnięcia pożyczek publicznych, których skutkiem jest dług publiczny.

    „Poprzez...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /4 786

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Krzywa Laffera

     

     

    Dopóki wzrost stopy podatkowej wiąże się ze wzrostem produktu społecznego (państwo ma więcej pieniędzy na zapewnienie odpowiednich warunków do gospodarowania), przychody budżetowe rosną proporcjonalnie do obciążeń podatkowych. Po przekroczeniu przez stopę podatkową pewnego poziomu...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Emilia Dodano /08.04.2011 Znaków /473

    praca w formacie txt

Do góry