Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Potrzeby finansowe sektora publicznego ( PPSP )

   

   

  Potrzeby finansowe sektora publicznego ( PPSP ) lub inaczej - deficyt sektora publicznego - jest to suma deficytu budżetu centralnego i budżetów terenowych oraz deficytu w gałęziach znacjonalizowanych.

  Poziom cen - rozumiemy przeciętną cenę wszystkich dóbr wytwarzanych w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga krótkookresowa

   

  Równowaga krótkookresowa - na rynku dóbr przy stałych cenach i płacach istnieje wtedy, kiedy popyt globalny lub inaczej - planowane globalne wydatki dokładnie zrównają się z faktycznie wytworzoną produkcją.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złudzenie inflacyjne

   

  Złudzenie inflacyjne - ludzie ulegają zł. infl. gdy mylą zmiany realne ze zmianami nominalnymi. Ludzki dobrobyt zależy od zmiennych realnych, a nie nominalnych.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada celowego działania

   

  Zasada celowego działania - zgodnie z nią, najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu jest użycie środków bezpośrednio wpływających na ten cel. Środki sprzyjające danemu celowi, lecz wpływające także na inne obszary i wywołujące tam zakłócenia określa się jako rozwiązania suboptymalne...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost gospodarczy pobudzany eksportem

   

  Wzrost gospodarczy pobudzany eksportem - opiera się na wzroście produkcji i dochodu narodowego, stymulowanym przez eksport, a nie zastępowaniu importu produkcją krajową.

  Wzrost wydatków państwa na dobra i usługi prowadzi do zwiększenia produkcji zapewniającej równowagę. Przy danej stopie podatkowej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypieranie

   

  Wypieranie - polega na ograniczeniu wielkości popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego sektora prywatnego pod wpływem wzrostu wydatków państwa, który powoduje zwiększenie popytu globalnego i w konsekwencji - wzrost stopy procentowej.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia walutowa

   

  Unia walutowa - przewiduje stałe i niezmienne kursy walutowe w obrębie unii, swobodę przepływu kapitału oraz wspólną, ponadnarodową władzę monetarną ustalającą podaż pieniądza w całej unii.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścieżka kursu walutowego

   

  Ścieżka kursu walutowego - opartego na parytecie siły nabywczej (PSN) - jest to taka ścieżka nominalnego kursu walutowego, na której realny kurs walutowy jest utrzymywany na stałym poziomie w określonym przedziale czasu.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System clearingowy

   

  System clearingowy - jest to ogół porozumień na mocy których wzajemne zobowiązania i należności banków rozlicza się przez zestawienie wszystkich transakcji dokonanych w danym okresie i dokonanie spłaty tylko zobowiązań netto powstałych w rozliczeniach międzybankowych.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterylizacja (neutralizacja)

   

  Sterylizacja (neutralizacja) - jest operacją otwartego rynku, przebiegającą między pieniądzem krajowym, a krajowymi papierami wartościowymi. Celem tego zabiegu jest wyeliminowanie wpływu, jaki ma nadwyżka bądź deficyt bilansu płatniczego na rozmiary krajowej podaży pieniądza.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Carmen Dodano /14.04.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt

Do góry