Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Bezrobocie

   

   

  Pojęcie bezrobocia:

  Zgodnie z ustawą z dnia 14 XII 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, która weszła w życie z dniem 1 I 1995 r., wraz z późniejszymi zmianami podanymi w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty polityki zatrudnienia.

   

  W działalności państwa na rynku pracy można wyodrębnić część "pasywną' mającą na celu łagodzenie ekonomicznych skutków bezrobocia dla doświadczających go osób oraz część "aktywną", której zadaniem jest zmniejszenie liczby bezrobotnych.

  Najważniejszą formę pomocy dla bezrobotnych w ramach...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /5 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zatrudnienia

   

  Zadania i cele polityki bezrobocia (zatrudnienia) realizowane są przez publiczne służby zatrudnienia. Instytucje te pełnią rolę podstawowego organu polityki państwa w zakresie obsługi bezrobotnych. Charakter i wykorzystanie ich, w poszczególnych krajach sa zróżnicowane i zależą od sytuacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek zatrudnienia z ubezpieczeniem społecznym

   

  Ubezpieczenia społeczne są formą zabezpieczenia się poszczególnych grup ludności od wystąpienia konkretnych rodzajów ryzyka życiowego. Finansowane są przez pracowników i pracodawców oraz dofinansowywane przez budżet państwa na pokrycie wydatków wynikających ze zdarzeń losowych. Gromadzi się je na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagraniczna polityka gospodarcza

   

   

  Szczególnym zadaniem jest dążenie do równowagi importu i eksportu oraz stabilności kursu walutowego .

  Wszystkie gospodarki narodowe są otwarte : importują i eksportują dobra i usługi ; zapożyczają się za granicą lub też udzielają zagranicznych pożyczek ; naśladują cudzoziemskie wynalazki lub...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny i inflacja

   

  Główny cel to utrzymanie stabilności cen przy zachowaniu swobodnej gry sił rynkowych .

  Stabilność cen oznacza , że ani wzrost , ani spadek cen nie są zbyt szybkie ; że stopa inflacji (mierzona stopą zmiany cen z okresu na okres ) jest bliska zeru . Pragnienie zachowania „wolności rynków” ma swoje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie i bezrobocie

   

  Celem jest utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia i niskiego bezrobocia .

  Ludziom zależy na możliwości łatwego znalezienia dobrej pracy za wysokie wynagrodzenie . Okresy braku zatrudnienia wiążą się z poważnymi trudnościami finansowymi dla rodzin , ale w ślad za nimi idą wysokie koszty...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja

   

  Jej celem jest wysokie tempo rozwoju gospodarczego .

  Współcześnie podstawowym miernikiem sukcesu gospodarczego kraju jest zdolność do generowania wysokiego poziomu i szybkiego wzrostu produkcji dóbr i usług ekonomicznych . Wiele jest miar poziomu wielkości produkcji , najpełniejszą jest jednak produkt...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dochód narodowy

   

  Dochód narodowy – jest to produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji . Jest to inaczej PNB pomniejszony o amortyzację posiadanego kapitału trwałego w danym okresie. W większości przypadków ocenę sytuacji gospodarczej dokonuje się na podstawie poziomu PNB, ponieważ dokładny pomiar...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra finalne

   

  Dobra finalne to dobra (czyli produkty i usługi) nabywane przez ostatecznego użytkownika. W ich skład wchodzą produkty i usługi konsumpcyjne nabywane przez gospodarstwa domowe oraz produkty i usługi inwestycyjne (np. maszyny) nabywane przez przedsiębiorstwa. Charakterystyczną cechą dóbr inwestycyjnych...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Jordan Dodano /14.04.2011 Znaków /409

  praca w formacie txt

Do góry