Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Inkaso gwarantowane

  Inkaso gwarantowane

  Inkaso gwarantowane - znajduje zastosowanie, gdy eksporter, pragnąc zabezpieczyć się przed ryzykiem nieterminowego wykupienia inkasowanych dokumentów przez importera, żąda gwarancji bankowej. Gwarancji udziela bank importera, a jeżeli importer nie wykupi dokumentów złożonych do inkasa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka cicha

  Istota spółki cichej

  Spółka cicha jest umową, na mocy której jeden ze wspólników (wspólnik cichy) wnosi wkład majątkowy na rzecz innego kontrahenta, prowadzącego przedsiębiorstwo lub innego rodzaju działalność zarobkową. W zamian za to, wspólnik cichy uczestniczy. Spółka cicha, choć...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.04.2011 Znaków /4 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra komplementarne

  Charakterystyka

  Dobra komplementarne to dobra, które uzupełniają się w zaspokajaniu konkretnej potrzeby. Wzrost (spadek) ceny jednego z dwóch dóbr, które są względem siebie komplementarne przy innych czynnikach stałych spowoduje spadek (wzrost) popytu na to dobro, a tym samym wywoła spadek (wzrost)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twierdzenie Modiglianiego-Millera

  Charakterystyka modelu MM

  W warunkach wolnej konkurencji (brak podatków, monopoli, ingerencji państwa) struktura kapitału, czyli proporcja między długiem a kapitałem akcyjnym, nie wpływa na wartość firmy - nie wpływa na jej zdolność do generowania zysków.

  Tylko decyzje inwestycyjne wpływają na...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.04.2011 Znaków /2 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIMBO

  Charakterystyka

  BIMBO (Buy -in management buy –out) jest połączeniem management buy-out i management buy-in. Management buy-out polega na przejęciu większości udziałów istniejącej firmy przez obecny zarząd. Management Buy-In ma miejsce wówczas kiedy firma nabywana jest przez managerów spoza spółki. W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny transferowe

  Charakterystyka

  Ceny transferowe są to ceny towarów, usług, wartości niematerialnych i honorariów w transakcjach między powiązanymi stronami, np. różnymi częściami międzynarodowego przedsiębiorstwa. Ponieważ cen tych nie wynegocjowano na wolnym rynku, mogą różnić się od transakcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sezonowość popytu turystycznego

  Charakterystyka

  Popyt turystyczny według W. Hunzikera i K. Krapfa jest sumą dóbr turystycznych, usług, i towarów, które turyści skłonni są nabyć przy określonym poziomie cen<ref name="ftn1"W. Hunzikera, K. Krapfa , Grundriss der allgemeinen Fremdenverkehrlehre [1] Tłumaczenia materiałów dotyczących...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /5 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agent ubezpieczeniowy

  Charakterystyka

  Agent ubezpieczeniowy - zgodnie z przepisami polskiego prawa, agentem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności inwestycji

  Charakterystyka

  Wskaźnik rentowności inwestycji ROI (return on investment) stosunek zysku netto do nakładów inwestycyjnych ( aktywów ogółem). Mówimy o nim wtedy gdy aktywa ogółem stanowią nakłady inwestycyjne firmy. Wskaźnik ROI określa zdolność aktywów do generowania zysku, bez względu na to, w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.04.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja papierów wartościowych

  Charakterystyka

  Rynek kapitałowy i rynek pieniężny tworzą transakcję instrumentami finansowymi o charakterze własnościowym i wierzycielskim (np. akcje, obligacje, weksle, bony skarbowe). Instrumenty te są tradycyjnie nazywane papierami wartościowymi, czyli tak zwanymi instrumentami pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.04.2011 Znaków /5 088

  praca w formacie txt

Do góry