Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Płynność finansowa

  Charakterystyka

  Płynność finansowa - jest to zdolność firmy do spłacania bieżących zobowiązań(płatnych do 1 roku) oraz do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług. Od płynności zależy czy, w terminie wypłacane jest wynagrodzenie pracownikom, zobowiązania dostawcom za dobra i usługi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /3 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcja barterowa

  Charakterystyka

  Barter jako klasyczny termin oznacza umowę handlową na podstawie której wymiana jednego towaru na drugi lub kilku towarów na kilka innych towarów. Każda ze stron w takiej transakcji jest uważana za osobę, która sprzedaje towar i osobę, która kupuje towar, który otrzymuje od drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nakaz zapłaty

  Pojęcie

  Nakaz zapłaty jest to orzeczenie sądu wydawane na podstwie pozwu, w którym powód dochodzi rosczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych. Pozew rozpatrywany jest w jednoosobowo na posiedzeniu niejawnym. W treści nakazu zapłaty sąd nakazuje pozwanemu zapłątę na rzecz powoda...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /5 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środek wymiany

  Charakterystyka

  Genezę pojęcia środek wymiany należy odnieść się do gospodarki barterowej, czyli takiej gdzie nie występuje środek wymiany, co oznacza że dane dobro jest w sposób bezpośredni wymieniane za inne. Jednak taka wymiana jest bardzo kosztowana. Jest to spowodowane faktem, iż dana osoba musi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próg rentowności

  Charakterystyka

  Próg rentowności to wielkość produkcji i sprzedaży, przy której realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. W punkcie zrównania przychodów z kosztami (BEP - break even point) przedsiębiorstwo nie osiąga zysku ani nie ponosi straty, wynik finansowy wynosi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.06.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Charakterystyka

  ZFŚS tworzony jest przez pracodawcę zawsze wówczas, gdy liczba pracowników przekracza 20 (w przeliczeniu na pełne etaty). Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób może, ale nie musi utworzyć ZFŚS. Zmiany w zatrudnieniu w ciągu roku nie mają wpływu na zniesienie funduszu tylko na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fordowsko-Marksowska teoria przedsiębiostwa

  Charakterystyka

  Teoria, w której podstawową kwestią okazuje się społeczna, klasowa relacja między kapitałem a pracą; regulowana nie tylko w przedsiębiorstwie, lecz w całej gospodarce. W teorii tej dostrzega się również koniecznośc włączenie w ten proces regulacji państwa. Przedsiębiorstwo jest...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.06.2011 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca

  Definicja

  Praca, celowa działalność człowieka, w której procesie przekształca on z pomocą narzędzi pracy (maszyn, urządzeń, środków technicznych) przedmioty pracy i przystosowuje je do potrzeb oraz świadczy określone usługi materialne (transport, usługi remontowe) i niematerialne (teatr...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.06.2011 Znaków /2 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartości określające jakość życia

  Pomiar jakości życia

  W podręcznikach ekonomii czasami utożsamia się życia z dobrobytem społecznym. Dzieje się tak wówczas gdy autor poszukuje syntetycznego miernika jakości życia (D. R. Kamerschen 1991, s.114). Skonstruowanie takiego narzędzia pomiaru jest praktycznie, a można zaryzykować...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.06.2011 Znaków /9 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nierównowaga w bilansie płatniczym

  Charakterystyka

  [[Bilans płatniczy[[ jest rocznym zestawieniem wszystkich wpływów i płatności dewizowych danego państwa, wynikających ze stosunków międzynarodowych.

  Może się zdarzyć, że mimo posiadania ujemnego handlowy|bilansu handlowego państwo ma zrównoważony lub dodatni bilans płatniczy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.06.2011 Znaków /5 288

  praca w formacie txt

Do góry