Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznym

  Charakterystyka

  Jest to zbiór reguł handlowych, które stanowią alternatywę dla bardziej powszechnych i częściej stosowanych terminów handlowych INCOTERMS.

  RAFTD 1941 w pełnej nazwie definiowane jest jako: Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznym (Revised American Foreign Trade...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiot gospodarczy

  Charakterystyka

  Podmiot gospodarczy - podmiot prowadzący działalność gospodarczą opartą na tzw. wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, czyli zgłoszeniu rodzaju prowadzonej działalności, miejsca jej prowadzenia i danych osoby prowadzącej w urzędzie gminy. Może być osobą fizyczną, osobą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /2 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencja ratingowa

  Definicja

  Agencje ratingowe (ang. credit rating agency)- instytucje prywatne, dokonujące oceny wiarygodności różnych podmiotów gospodarczych pożyczających pieniądze: spółek, funduszy, banków, organizacji i rządów państw, poprzez analizę prawdopodobieństwa spłacenia przez nie w terminie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.09.2011 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konto bankowe

  Charakterystyka

  Umowa rachunku bankowego została uregulowana w Kodeksie Cywilnym oraz Prawie Bankowym. Umowa rachunku bankowego jest zobowiązaniem banku wobec posiadacza rachunku do przechowywania i przeprowadzania rozliczeń środków pieniężnych. Bank obraca wolnymi środkami na rachunkach bankowych mając...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.09.2011 Znaków /4 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywa finansowe

  Definicja

  Aktywa finansowe - składnik majątku przedsiębiorstwa, który zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości, art. 3 ust. 1 pkt 25) przybiera postać:

  aktywów pieniężnych instrumentów kapitałowych praw do otrzymania aktywów pieniężnych praw do wymiany praw do wymiany instrumentów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.09.2011 Znaków /5 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie rynku docelowego

  Charakterystyka

  Prognozowanie jest sztuką przewidywania zachowania się nabywców, przyszłego stanu rynku, relacji podaży i popytu oraz spodziewanej koniunktury gospodarczej na obszarach działania przedsiębiorstwa. Jest techniką powiązaną z wieloma aspektami zarządzania. Jej złożoność zależy od tego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Europejska

  Charakterystyka

  Unia Europejska to polityczne i gospodarcze ugrupowanie 27 państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować poprzez budowanie dobrobytu i bezpieczeństwa, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i odrębności narodowej. Dla osiągnięcia wspólnych celów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /3 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model E. Domara

  Charakterystyka

  W 1947 r. amerykański ekonomista, Evsey Domar, opierając się na teorii Keynesa, sformułował inny model wzrostu gospodarczego. W przeciwieństwie do modelu Harroda uwzględnił on zarówno popytowy, jak i podażowy aspekt nakładów inwestycyjnych. Popytowy aspekt związany jest z wydatkami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie zdrowotne

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie zdrowotne - to ubezpieczenie wprowadzone ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 27 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 468 z późn. zm.)

  "Obecnie w Polsce mamy do czynienia z hybrydą trzech modeli organizacyjnych opieki zdrowotnej, tj. teoretycznych rozważań modeli...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /4 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek regulowany

  Charakterystyka

  to działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi, które dopuszczone są do tego obrotu. Rynek regulowany powinien udostępnić wszystkim inwestorom finansowym równy i powszechny dostęp do informacji rynkowej w czasie ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, a...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /3 245

  praca w formacie txt

Do góry