Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Bąbel spekulacyjny

  Charakterystyka

  Bąbel spekulacyjny - inaczej nazywany bańka spekulacyjna pojawia się wtedy jeżeli na rynku wszyscy spodziewają się, że wzrosną ceny danych akcji i sensowne staje się kupno takich akcji już teraz. Dopóki spodziewamy się dalszego wzrostu cen dopóty racjonalne są kolejne zakupy mimo, że...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informatyczne wspomaganie systemu zarządzania jakością

  Tab. 1 przedstawia zakres działania systemu klasy MRP II|MRP2 oraz możliwe jego wykorzystania dla potrzeb zarządzania jakością|systemie zarządzania jakością.

  Tab. 1. Moduły MRP2 oraz ich zastosowanie dla potrzeb SZJ

  <table width"100%" border"1"

  <tr valign="top"<tdModuł systemu MRP2</td<tdMożliwe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.10.2011 Znaków /9 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licencja

  Definicja

  Licencja to akt administracyjny wydawany przez organy administracji rządowej, który daje stronie postępowania określone zezwolenie na korzystanie z praw wyłącznych do dóbr niematerialnych (utworów, wynalazków itp.).Upoważnia również do korzystania z cudzej myśli technicznej w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /2 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada jednolitej licencji

  Charakterystyka

  Zasada jednolitej licencji - (ang.single licence) zwana także zasadą jednego paszportu (ang. single passport) to fundamentalna zasada podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje finansowe w Unii Europejskiej, wykształcona przez specyfikę sektora bankowego. Opiera się ona na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /5 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia klasyczna

  Charakterystyka

  Ekonomia klasyczna to nurt w ekonomii mający swój początek pod koniec XVIII wieku. Główni przedstawiciele tego nurtu to: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill. Ekonomia ta zajmowała się głownie podażą i kosztami.

  Za jego początek uważa się rok 1776 kiedy to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria nieistotności dywidendy

  Charakterystyka

  Teoria nieistotności dywidendy jest jedną z podstawowych teorii dotyczących dywidend|polityki dywidend. Opracowana została przed Modiglianiego i Milera w 1961r.. Co do zasady postuluje ona, iż w warunkach rynku doskonałego oraz przy efektywnym zarządzaniu i ciągłym wzroście spółki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /2 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja produkcji

  Charakterystyka

  Przez funkcję produkcji Y= F(K, L) rozumieć będziemy funkcję opisującą relację pomiędzy nakładami kapitału (K) i pracy (L) a wielkością wytworzonego produktu (Y).

  W postaci ogólnej, przy założeniu dwóch czynników produkcji L i K, funkcja produkcji wyraża się zapisem:

  X =...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /3 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteka przymusowa

  Charakterystyka

  Hipoteka przymusowa zasadniczo uregulowana jest w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.) ("K.w.h.").

  Zgodnie z art. 109 K.w.h. "1. Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /3 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DDU

  Charakterystyka

  "DDU - Delivered Duty Unpaid" (... oznaczone miejsce dostawy) - incoterms grupy D, oznaczający odpowiedzialność po stronie sprzedawcy zarówno za ryzyko związane z transportem jak i kosztami do momentu dotarcia dostawy do miejsca wyznaczonego przez odbiorcę, na terenie jego kraju. Pełna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcja autonomiczna

  Defnicja

  W ekonomii spotkać się można z różnymi podziałami i typami transakcji. Jednym z nich jest, stworzony przez znanego brytyjskiego ekonomistę J. E. Meade, podział transakcji związanych z bilansem płatniczym na:

  autonomiczne, wyrównawcze (przystosowawcze) (Bożyk P., Międzynarodowe..., str...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.10.2011 Znaków /1 279

  praca w formacie txt

Do góry