Ekonomia /2 834 prac/

 • Ocena brak

  Zapasy: materiały, towary, produkcja w toku, produkty gotowe

  Definicja

  W skład zapasów wchodzą wszelkie dobra nabyte i przeznaczone do sprzedaży, np. towary oraz inne aktywa trwałe jak grunty i nieruchomości, które są przeznaczone do odsprzedaży (inwestycje w nieruchomości nie stanowią składnika zapasów). Do zapasów zalicza sie także produkty gotowe już...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /7 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwa walutowa

  Definicja rezerwy walutowej

  Rezerwa walutowa to zasób walut obcych, zagranicznych papierów wartościowych oraz wszelkiego rodzaju międzynarodowych środków płatniczych, które są wykorzystywane przez bank centralny danego kraju w celu stabilizacji wahań kursu walutowego oraz finansowania ujemnych wyników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko kredytowe

  Charakterystyka

  Pod pojęciem ryzyka kredytowego rozumie się prawdopodobieństwo nie wypełnienia przez kontrahenta warunków jednego lub wielu kontraktów z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań finansowych. Inna definicja mówi, iż ryzyko kredytowe to ryzyko zmian wartości kapitału własnego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dumping

  Charakterystyka

  Dumping polega na sprzedaży produktów eksportowanych po cenach niższych niż koszty ich wytworzenia bądź po cenach niższych takiego samego lub podobnego produktu oferowanego na rynku krajowym. Dumping jest praktyką niebezpieczną, zagrażającą przemysłowymi krajowemu.

  Rodzaje

  Można...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012 Znaków /3 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca sezonowa

  Charakterystyka

  Praca sezonowa - ustawa nie definiuje pojęcia pracy sezonowej, definicji tej nie zawiera także Kodeks Pracy. Pozostaje zatem odwołać się do powszechnego znaczenia tych pojęć. Pojęcie sezonowy definiowane jest w Słowniku Języka Polskiego jako: właściwy jakiemuś sezonowi, stosowany w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /2 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzna stopa zwrotu

  Charakterystyka

  Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR - Internal Rate of Return) jest jedną ze złożonych metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Metody złożone opierają się na stopie procentowej (dyskontowej), przy uwzględnieniu zmiany wartości pieniądza w czasie, inflacji oraz ryzyka. Należy ona do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leasing

  Charakterystyka

  Leasing wywodzi się od angielskiego słowa lease oznaczającego w dosłownym znaczeniu "wziąć, oddać w dzierżawę". Słownik wyrazów obcych PWN tłumaczy słowo leasing następująco: "jest to wyrażenie ekonomiczne oznaczające formę dzierżawy maszyn, urządzeń, środków transportu, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /5 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje rozwijające się

  Charakterystyka

  Kraje rozwijające się - termin polityczno-ideologiczny określający państwa o niskim poziomie rozwoju gospodarczego, "biedne Południe".

  Geneza terminu

  Termin "kraje rozwijające się" wywodzi się z pojęcia "krajów słabo rozwiniętych", które pojawiło się niemal równolegle do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /2 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewaga komparatywna

  Przewaga komparatywna

  Przewaga komparatywna (przewaga względna) przewaga uzyskana poprzez zdolność do produkowania wyrobu po niższym koszcie, niż jest w stanie robić to konkurent. To samo dotyczy gospodarki światowej. Każdy kraj powinien produkować i eksportować te dobra, które wytwarza najbardziej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprywatyzacja

  Reprywatyzacja to ,,przyznawanie świadczeń majątkowych byłym właścicielom mienia znacjonalizowanego z naruszeniem prawa, za które uważa się:

  Faktyczne przejęcie mienia nie objętego przepisami nacjonalizacyjnymi. Przejecie mienia objętego przepisami nacjonalizacyjnymi, jeśli za mienie to nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /3 896

  praca w formacie txt

Do góry